Příprava na život po skončení školy

Škola

 

 Jako rodiče dítěte s postižením se určitě často zabýváte otázkou, jak si poradí v dospělosti, jaká budoucnost ho čeká. Možná se trápíte úvahami nad tím, zda bude moci pracovat, vést nezávislý život, udržovat přátelské vztahy a využívat volnočasové aktivity, které se v jeho okolní komunitě budou nabízet. To je ten pravý čas, kdy můžete o budoucnosti svého dítěte snít a dopřát si to, že si budete představovat to nejlepší a dáte průchod svým očekáváním týkajícím se jeho naplněného života.

 

Zaměstnání

Ještě tak před deseti až patnácti lety většina mladých dospělých s mentálním postižením nastupovala do chráněných zaměstnání nebo se vůbec neočekávalo, že budou po skončení školy pracovat. V současnosti mnoho takových lidí úspěšně najde práci v nejrůznějších oblastech. Dokonce i lidé s velmi závažným postižením dokážou v práci obstát, pokud je jejich zaměstnání přizpůsobeno jejich dovednostem a zájmům a pokud se jim dostane odpovídající podpory při zaškolení a udržení motivace.

Ze studií vyplývá, že lidé, kteří projdou odpovídajícím profesionálním zaškolením a kteří již v době školního vzdělávání získají určitou praxi, s mnohem větší pravděpodobností po dokončení studia najdou vhodnou práci. Školy by proto měly do individuálních studijních plánů zahrnovat jakýsi trénink, který by je připravil na přechod ze školy do pracovního života. Jako rodiče byste se měli do takového plánování zapojit a ujistit se, že vaše dítě si osvojuje dovednosti, které mu usnadní budoucí zaměstnání a nezávislý život.

 

Život v komunitě

V průběhu času se značně proměnily životní podmínky dospělých lidí s mentálním postižením. Mnozí žijí s rodinou nebo ve skupině lidí s obdobným postižením. Stále více se jim ale nabízejí i jiné alternativy a mohou žít jako ostatní lidé - v bytech, družstevních domech, v pronajatých nebo vlastních domech a podobně. Mnozí lidé mají individuální potřeby, potřebují podporu, aby byly jejich potřeby a přání uspokojeny. Takovou podporu může poskytnout buď rodina, přátelé nebo sousedi – třeba jenom tím, že pravidelně k člověku s postižením zajdou; další pomocnou ruku nabízejí příslušné organizace.

 

Odpočinek a volný čas

Důležitou součástí života v komunitě je schopnost efektivně využívat volný čas a účastnit se zájmových aktivit. Je to vynikající způsob, jak si oddechnout a uvolnit se od všudypřítomného pracovního stresu a náročnosti každodenních požadavků. Znamená to také příležitost získávat nové zkušenosti a vytvářet nová přátelství.

Rodiče by měli děti od nejútlejšího věku podporovat v tom, aby se začleňovaly do takovýchto aktivit; děti by měly získat šanci, aby se zapojily do zájmových skupin odpovídajících jejich věku. Můžete jim pomoci tak, že je přihlásíte do skautského či sportovního oddílu, tanečního kroužku, umělecké školy nebo je dokonce v létě pošlete na tábor. Je ovšem důležité neustrnout pouze u těch sportů a aktivit, které jsou obvykle považovány za vhodné výlučně pro lidi s postižením. Dítě s mentálním postižením nejvíce získává z aktivit, které provozují děti na nejrůznějších úrovních schopností a pocházející z rozmanitého sociálního prostředí.

S postupujícím věkem se vaše dítě možná začne samo zajímat o účast ve skupině sebeobhájců. To jsou organizované skupiny lidí s nejrůznějšími typy mentálního postižení a dalšími druhy postižení, které si ze svého středu volí své zástupce, pravidelně se scházejí a jejichž členové se vzájemně podporují. Diskutují o důležitých tématech a společně si plánují činnost. Tyto skupiny zpravidla aktivně usilují o změny v poskytovaných službách, legislativě a dalších oblastech týkajících se lidí s mentálním postižením.

 

Zdroj: The Arc – The Arc´s Family Book, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz – překlad Jana Chaloupková, jaz. Korektury Dagmar Brejlová
Související články

Pracovní možnosti v kostce
O čem a pro koho jsou jednotlivé typy pracovních programů dostupné v ČR se dozvíte z tohoto přehledného textu. celý článek

Zaměstnávání mladých dospělých…
Budete-li dítěti pomáhat při hledání práce, nezapomínejte na jeho záliby a zájmy; aktivně je do procesu výběru zaměstnání zapojte. Jako rodiče jste pro ně tou nejdůležitější oporou. celý článek

Integrace - příručka pro rodiče
Fakta o české legislativě a tipy, jak dosáhnout přijetí dítěte se speciálními potřebami do běžné základní školy.. celý článek

Začleňování do zájmové činnosti
informace pro ty, kteří chtějí, aby jejich dítě chodilo do skauta či pěveckého kroužku celý článek