Přijměte správný postoj vůči lidem se znevýhodněním

Základní info

 

Lidé se znevýhodněním každý den čelí sociálním a psychickým bariérám, například předsudkům spojeným s postižením, nepřístupností budov, nedostupností informačních a komunikačních prostředků. Tyto bariéry bývají výsledkem nedostatku znalostí nebo pochopení. Lze je však snadno překonat jednoduchými prostředky.

 

Na odstraňování bariér se můžete podílet i vy:

jako občan:

Zaměřte svou pozornost na člověka jako takového, ne na postižení.

K lidem s postižením se chovejte zcela přirozeně jako k ostatním.

Vyhněte se předsudkům spojeným s vnějším zjevem.

Vyhněte se dětskému nebo lítostivému postoji.

Vždy berte v potaz, že hendikepovaní lidé mají vlastní názory.

V rozhovoru s osobou doprovázenou asistentem vždy směřujte svůj hovor přímo k osobě s postižením, nikoli k asistentovi.

Vždy se zeptejte, zda daná osoba potřebuje pomoc. Automaticky nepředpokládejte kladnou odpověď.

Umožněte druhému, aby sdělil své potřeby, nečiňte závěry předem.

 

jako zaměstnavatel:

Vytvořte zaměstnaneckou politiku rovných příležitostí.

Nabídněte možnosti školení pro osoby se znevýhodněním.

Orientujte se na různost a pestrost.

Zorganizujte pro své zaměstnance školení o různých formách znevýhodnění.

Upravte pracovní prostředí tak, aby byla odstraněna omezení (širší dveře, rampy, přístupné toalety, přístupné telekomunikační a technologické přístroje apod.).

Před každou změnou infrastruktury pracovního místa nebo změnou hardwaru a softwaru konzultujte situaci s dotyčnou osobou.

 

jako vedoucí volnočasových aktivit:

V případě exkurzí nebo výletů objednávejte upravené automobily/autobusy, prověřujte přístupnost cílových míst, zajistěte si dostatečně přístupné hotelové pokoje (upravené koupelny, velké místnosti, širší dveře apod.).

Při sportovních aktivitách nabízejte přístupné budovy nebo centra včetně přístupných šaten, neopomíjejte nutnost vhodného přístupu do sportovních lokalit.

Zajistěte, aby jakákoli volnočasová lokalita měla alespoň jednu přístupnou toaletu.

 

jako majitel baru, restaurace či obchodu:

Zajistěte bezbariérový přístup, samozřejmě včetně toalet.

Povolte přístup asistenčním psům na jakékoli místo a za všech okolností. Tito psi jsou pracovní; navíc nejsou využíváni pouze pro lidi nevidomé, nýbrž i pro osoby s omezenou hybností.

 

jako majitel hotelu:

Zajistěte bezbariérový přístup do hotelu i pokojů, pochopitelně včetně koupelny.

Ve veřejných prostorech upravte rampy, upravené toalety a přístupné výtahy.

Prostory označte cedulkami s nápisy v Braillově písmu. Je-li to možné, do výtahu nechte nainstalovat zvukové zařízení ohlašující číslo patra.

Povolte přístup asistenčním psům za všech okolností.

 

jako úředník či veřejný činitel:

V knihovnách upravte rampy pro vstup do budov, nabídněte klientům co nejširší spektrum značek Braillovým písmem. Knihovny a poličky by měly být přístupné pro všechny jedince včetně vozíčkářů a osob s nižším vzrůstem.

V muzeích zajistěte přístupnost výstav pro všechny (zvukově řízené prohlídky, popisy v Braillově písmu, videoprojekce s podporou znakové řeči apod.).

V nákupních centrech vedle schodů a eskalátorů by měly být instalovány výtahy a rampy.

Poskytnutí dostatečného počtu parkovacích míst pro osoby se znevýhodněním v těsné blízkosti všech veřejných míst.

Každá osoba musí mít právo pohybovat se svobodně a nezávisle včetně veřejné budovy nebo veřejného místa. Při výstavbě či rekonstrukci budovy nebo veřejného místa proto vždy myslete na požadavky přístupnosti na základě principu „design pro všechny“.

Na všech místech, kde jsou veřejné toalety, by měla být alespoň jedna kabinka upravena pro lidi se znevýhodněním.

Vždy se řiďte podle jednoduché a užitečné rady: berte v potaz názory osob s postižením.

 

jako organizátor různých veřejných událostí, shromáždění, konferencí:

Zajistěte bezbariérový přístup do všech prostor (rampy, výtahy, šířka dveří, toalety, popisy Braillovým písmem, povolený přístup asistenčním psům, upravené pokoje včetně koupelen).

S každým jedincem s postiženým konzultujte nezbytné technické pomůcky pro kompenzaci jeho potřeb.

Umisťujte materiály (pera, papíry, dokumenty apod.) v dosahu pro všechny účastníky.

Zajistěte bezbariérové dopravní prostředky s možností nájezdu invalidních vozíků a rovněž parkovací místa pro jedince přijíždějící autem.

K recepcím, u nichž provádí odbavení klientů vstoje, připravte několik židlí.

Zrakově postiženým jedincům poskytněte informace předem. Měly by být ve velkém formátu nebo v elektronické podobě, aby mohly být zpracovány Braillovou čtečkou.

Vytvořte prezentaci v Powerpointu nebo na flipchartové tabuli přístupnou pro lidi se zrakovým postižením; je-li to možné, zašlete je účastníkům předem.

Nevidomí lidé se řídí zvukem, proto by měl být odstraněn zbytečný hluk nebo by měla být vypnuta hlasitá hudba.

Pro nedoslýchavé osoby zajistěte zesilovací nebo zapisovací systém (s paralelní transkripcí).

Pro osoby neslyšící zajistěte překlad do znakové řeči.

Lidé s mentálním postižením mohou mít problémy s porozuměním složitých myšlenek, proto jim nabídněte, aby ve chvíli, kdy něčemu nerozumějí, použili dohodnuté znamení. Poskytujte jim informace ve srozumitelné podobně; doplňte je jednoduchými piktogramy.

V případě nebezpečí věnujte zvláštní pozornost právě lidem s postižením.

 

jako přednášející:

Nevidomí lidé upřednostňují materiály v Braillově písmu, zvukové nahrávce nebo elektronické podobě.

Osoba se zrakovým postižením upřednostňují informace vytištěné velkými písmeny a nástroje kompatibilní s počítačem.

Osoby se sluchovou indispozicí preferují čitelně napsané informace, například simultánní titulkování, čtecí display nebo titulkovač, dále upřednostňují zvukový zesilovací systém. Neslyšící osoby využívající znakovou řeč dávají přednost komunikaci v rodné znakové řeči. Často komunikují se slyšícími osobami prostřednictvím tlumočníka znakové řeči.

Osoby s mentálním postižením upřednostňují snadno srozumitelné texty a značky (piktogramy).

 

jako novinář či pracovník v mediální sféře:

Nemluvte o lidech s postižením, jako by byli zvláštní skupina. Používejte spojení kde je člověk vždy první: „člověk/lidé se znevýhodněním/hendikepem“.

Namísto „je připoutaný na invalidní vozík“ říkejte „používá invalidní vozík“ nebo „je uživatelem invalidního vozíku“.

Nepoužívejte slova, která postižené osoby stavějí do pozice slabých nebo závislých, například „oběť“ nebo „postižen něčím“, „trpící něčím“. Slovo „invalida“ by mělo být také vynecháno.

Podporujte pozitivní obrazy, které nejsou založeny na charitě nebo medicínském přístupu, vyhýbejte se negativním stereotypům.

Zvyšujte viditelnost osob se znevýhodněním ve všech ohledech a vylepšujte představu o jejich pozici ve společnosti.

Zavádějte do vysílání programy týkající se osob se znevýhodněním a jejich rodin.

Zvěte jedince s postižením do hlavních vysílacích programů.

Současné 21. století je symbolem digitálního věku, což zlepšuje pozici osob s postižením, jelikož je možno titulkovat televizní programy či je doplňovat zvukovým popisem.

 

jako designér internetových stránek:

Osoby se znevýhodněním rádi surfují na webu. Pro některé je to jediný přístup do společnosti. Ujistěte se proto, že vaše internetové stránky naplňují principy WAG . Web Accessibility Guidelines. (pozn. red.:odkazy na weby informující o přístupnosti internetovýchstránek v češtině najdete např zde: http://www.helpnet.cz/bariery/pristupny-web)

 

jako pracovník v telekomunikační sféře:

Osoby s postižením by měly mít možnost neomezeného přístupu k telekomunikačním produktům jako jiní zákazníci. Ujistěte se, že vámi vyvíjené přístroje − mobilní telefony, telefony, počítače − odpovídají principu „design pro každého“.

V každé situaci se řiďte jednoduchou a užitečnou radou: vše konzultujte s osobami s postižením, neboť jsou také zákazníky.

 

Motto: Špetka znalostí, dvě lžíce porozumění, plnou dlaň jednoduchých činů: to jsou ingredience úspěšného přístupu k lidem se znevýhodněním.

 

Zdroj: European Disability Forum, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu Dobromysl.cz - překlad Pavel Šimůnek, korektury Dagmar Brejlová
Související články

Panenka od pana prezidenta
Co tím dárkem chtěl pan prezident Adéle říci? Nevím, asi ji chtěl opravdu udělat radost. K čemu je panenka Adéle? A co říká panenka o panu prezidentovi? celý článek

Inkluze jako cesta k právu
Rozvoj služeb pro lidi s postižením prošel 3 fázemi: do 2. sv. války zde byl medicínský přístup, pak následovala fáze rehabilitace, v 90. letech pak začalo období inkluze. celý článek

Mýty a realita
Schopnost přijímat druhého takového, jaký je, to je výraz kvality jedince i celé společnosti. celý článek