Keramická dielňa ako jedna z foriem integrácie

Zájmy

 Šestnásty rok pracujem ako učiteľka v špeciálnom školsve pre mentálne postihnutých. Pracujem s deťmi a dospelými z pásma strednej mentálnej retardácie, s ľuďmi s downovým syndrómom, s detskou mozgovou obrnou. Dlhé roky sa zaujímam o problematiku uplatnenia týchto občanov v živote intaktnej populácie. Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania detí z pásma strednej mentálnej retardácie je čo najvšestrannejší rozvoj ich osobnosti s prihliadnutím na ich optimálne možnosti dané povahou a stupňom postihnutia.Výsledkom má byť čo najvyšší stupeň socializácie - čo možno najširšie a najúspešnejšie spoločenské a pracovné uplatnenie v chránenej dielni.

Práca je pre jedinca základným socializačným prostreiedkom. Slúži jeho vlastnému rozvoju a sebauspokojovaniu. Rozvíja myslenie, reč, fantáziu, tvorivosť a emócie. Preto aj ment. postihnutí sa snažia byť aktívnymi spolutvorcami hodnot- byť pre spoločnosť utilitnými, a nielen byť objektom starostlivosti štátu. V poslednom čase sa veľa hovorí o kvalite života mentálne postihnutých, o integrácii týchto detí do bežných základných škol.. Teší ma, že ešte existujú aj špeciálne školy. Pretože aj takáto škola može v rámci svojho menžmentu vytvoriť podmienky kvalitného života ment. postihnutých. Naozaj záleží akú cestu prístupu škola zvolí.

V jednej takej škole pracujem. Otvorili sme keramickú dielňu aj vďaka sponzorstvu slovenského plynárskemu podniku na jar 2006. Otvorenie keramickej dielne v našom zariadení bolo správnou voľbou - posunulo prácu s našimi žiakmi vpred pri ich uplatňovaní v bežnom živote. Hľadajme krásu integrácie týchto detí v oblastiach na ktoré majú predpoklady. Staviame na tom, že 9h pracovnej výchovy v posledných ročníkoch povinnej školskej dochádzky može byť základným pilierom pri skladaní mozaiky ich ďalšieho života.

Žiaci našej špeciálnej a praktickej školy svoju zručnosť, vytrvalosť, cit, fantáziu využívajú pri práci s hlinou vkeramickej dielni. Tešia sa výrobkom, ktoré vyrobia najbližším- či už k Vianociam, veľkej noci, k Dňu mmmatiek, otcov. Mali by ste vidieť ich nadšenie s akým entuziazmom čakajú,kým ich výrobok z hliny vyschne. Dajú si ho do keramickej pece na výpal, následne naglazúrujú, opeť dajú vypáliť. Každý ich výrobok odzrkadľuje kúsok toho ich života. Je dekoratívne použiteľný, jedinečný a zdobí príbytky rodín, školu, príbytky rodín ľudí- ktorí si ich prácu kúpili na jesennom,či vianočnom trhu prác detí základných škol v Trenčíne. Mali by ste počuť, keď vravia, že sú zamestnaní ako ich rodičia, pretože vyrábajú radosť všetkým ľudom.

Práca v keramickej dielni, i keď iba v rámci vyučovania- či mimoškolskej činnosti im zaručuje dostojný a plnohodnotný život a začleňuje ich do spoločnosti intaktných občanov.V tom vidím krásu ich integrácie.

 

JMÉNO AUTORA: Eva Ševčíková

EMAIL_AUTORA: evase@zoznam.sk