Chvála sociální práce

Sociální služby

David N. Jones (UK), president Mezinárodní federace sociálních pracovníků, píše v červnu 2008 o sociální práci jako o globální profesi:

Svět čelí různým výzvám, které vyžadují jak sociální, tak ekonomická řešení. Globalizace nás všechny spojuje. Spojuje nás jako nic jiného kdykoli předtím. Lidé se pohybují po zeměkouli způsobem doposud nikdy nevídaným. Současně vzrůstají hospodářské rozdíly uvnitř i mezi jednotlivými zeměmi. Jsme svědky stálých konfliktů: etnických, náboženských, územních – a stojí to mnoho lidských životů. K sociálním a hospodářským konfliktům se připojují klimatické změny, stupňující se boj o vodu, potra- viny a energie. Společenskou solidaritu a tradiční systémy podpory však současně podrývá trend k individualismu. Není divu, že ubývá životních jistot, a že lidí se zmocňuje úzkost, kdykoli se mají rozhodnout.

Sociální práce za těchto podmínek může být vnímána jako ideální profese. Spojuje se v ní mnoho rozmanitých dovedností a schopností řešit vznikající problémy. Sociální práce dokáže zapojovat uživatele sociálních služeb a účinně rozvíjet spolupráci mezi organizacemi podobného zaměření. Někteří sociální pracovníci mohou být vyškoleni pro práci ve složitých situacích, vyznačujících se značným rizikem. Zatímco politikové ztrácejí na své důvěryhodnosti, sociální pracovníci získávají body při podpoře selhávajících rodin, pomoci mladým lidem v životních krizích, hledání východisek v nesvorných komunitách a v krizovém managementu.

Příklady uznání sociální práce v globálním kontextu dává například Organizace spojených národů (UNO) za příspěvek k poznání příčin a následků násilí mezi obyvateli slumů v Nairobi či za pomoc komunitám postiženým přírodními katastrofami, zejména záplavami, na mnoha místech světa. Britská vláda zveřejnila nedávno prohlášení o významné roli a úkolech sociálních pracovníků při podpoře života v obcích. Některé země dokonce přijaly nové zákony o sociální práci, v nichž jde především o opatření k vzdělávání sociálních pracovníků, etické principy, standardy sociální práce a vztahy k jiným profesím.

Management v sociální práci může docílit úspěchu, pokud se jeho hodnoty a styl shodují s hodnotami a stylem organizace, v níž pracuje. Jsou-li v konfliktu, trpí sociální služby. Je-li management odcizen od sociálních pracovníků a řadových pracovníků v sociálních službách, služby nejsou dostatečně efektivní. Manažer musí mít na paměti, že vede a nikoliv řídí sociální pracovníky a pracovnice.

Všude na světě jsou při výkonu sociální práce rozhodující praktické dovednosti, které odlišují úspěšné sociální pracovníky od neúspěšných. Ti úspěšní dokáží spojovat sociologické a psychologické poznatky, lokální, regionální a globální hlediska. Zřizovatelé, management a praktikové však musejí být v úzkém kontaktu a perfektně mezi sebou komunikovat. Sociální práce je flexibilní profese, ovládající postupy, ale vždy znovu vhodně reagující na nové situace. Je užitečná při odhadu rizikových faktorů a při vytváření partnerských vztahů. Je nezastupitelná a pro uživatele sociálních služeb potřebná. Představuje vzrušující a náročné povolání, které si zaslouží náležité ocenění, jak morálního, tak materiálního charakteru. Sociální práce nemůže být nikdy snadná, ale má zaručenou budoucnost.

 

Zdroj: Připravila Milena Černá, o.s. SKOK, zkrácená verze hlavní přednášky na 33. světové konferenci ICSW.