Evropský parlament vykročil vstříc Evropě bez diskriminace


 

 Evropský parlament hlasoval o zásadní směrnici týkající se ochrany před diskriminací. Hnutí lidí se zdravotním postižením přivítalo tento jasný signál, který byl vyslaný členským státům EU, aby přijala legislativu ohledně rovného zacházení. Po dlouhém týdnu, během něhož měla komunita zdravotně postižených a všechna občanská sdružení plné ruce práce, členové Evropského parlamentu konečně přijali novou směrnici o rovném zacházení, která zakazuje diskriminaci na základě zdravotního postižení, náboženského vyznání, věku a sexuální orientace i v jiných oblastech, než je zaměstnání.

Významným přínosem je:

- definice osoby se zdravotním postižením v souladu s Úmluvou OSN o právech osob se zdravotním postižením;

- zákaz diskriminace na základě spojení s osobou se zdravotním postižením a diskriminace na předpokladu zdravotního postižení;

- přesnější vymezení diskriminace na základě zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, pohlaví, rasy, etnického původu, národnosti a náboženského vyznání;

- nařízení, že rozdíly v přístupu k osobám se zdravotním postižením v oblasti poskytování finančních služeb včetně pojištění mohou být ospravedlnitelné pouze tehdy, jsou-li založené na přesných, aktuálních a relevantních údajích nebo lékařských zprávách. Poskytování lékařských zpráv a zdravotních záznamů je přitom omezeno na objektivní a nesporné skutečnosti a musí být v souladu se standardy shromažďování osobních údajů ve zdravotnictví;

- povinnost členských států zajistit právo osob se zdravotním postižením na vzdělání bez diskriminace a na základě rovných příležitostí. Při stanovování vhodnosti a přiměřenosti určitého typu vzdělání musí být současně zohledněn názor osoby s postižením;

- povinnost nepředjímat diskriminující přístup zrušení politických procedur a směrnic, které brání realizaci nediskriminujícího přístupu. Definice tohoto přístupu a zásadní změny (klíčové koncepty ve směrnici) by měly být modifikovány podle požadavků Evropského fóra zdravotně postižených;

- zajištění platných opatření pro potenciální kompenzaci ztrát, které by postiženému vznikly jako důsledek diskriminace.

 

Evropské fórum lidí se zdravotním postižením děkuje členům Evropského parlamentu za vyslání jasného signálu Radě ministrů, aby pokračovala v přijímání směrnic, které mají ochránit osoby se zdravotním postižením proti diskriminaci i za hranicemi pracovního trhu.

 

Další kroky

Přijatá směrnice bude nyní předložena Radě ministrů, která bude rozhodovat, zda převezme doporučení Evropského parlamentu. První setkání pracovní skupiny řešící sociální otázky proběhne 28. dubna za českého předsednictví.

Evropské fórum lidí se zdravotním postižením postižených vyzývá Radu, aby podpořila zprávu Evropského Parlamentu a i nadále pokračovala v „dolaďování“ klíčových specifik do té míry, aby se přijímaná opatření co nejvíce přiblížila představám efektivního nediskriminujícího přístupu.

Podmínkou vstoupení směrnice o ochraně před diskriminací v platnost je souhlas vlád všech 27 členských států.

 

Zdroj a více informací: European Disability Forum, http://www.edf-feph.org/, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Radka Roučková, korektury Dagmar Brejlová

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz