Estetická výchova


 Jaromír Uždil: „ Umění je tu mimo jiné proto, abychom skrze ně lépe pochopili to, co uměním zdaleka není.“

 

V současné době se zvyšují společenské nároky na kvalitu výchovy dětí. Se svým genetickým vybavením vstupují do života a hned od prvních okamžiků jsou ovlivňovány přijetím matky, prostředím, do kterého se narodily a spoustou impulsů, které v budoucnu pozitivně či negativně spolupůsobí na rozvoj celé osobnosti človíčka. Zde, již v prvních chvílích života dítěte vstupuje do jeho života spousta zvuků, barev, světel a stínů, taktilních podnětů a vůní. Dítě se učí všemi smysly poznávat svět a již od jeho prvních chvil života záleží na adekvátnosti, kvalitě a množství podnětů, které již začínají rozhodovat o jeho dalším rozvoji. Zde, vedle uspokojování jeho základních biologických potřeb je již nutné volit kvalitní impulsy, které rozvíjejí jeho vnímání, myšlení, řeč, paměť, pozornost a soustředěnost, získávání nových pozitivních či negativních zkušeností, které budou působit na rozvoj celé jeho osobnosti. Neboť „nepopsaná tabule“ /tabula rasa/ je zázrak, který může prostředí a výchova „popsat“ barvou temnou či zářivou. Proto již od prvních okamžiků života dítěte můžeme pozitivně či negativně rozvíjet či nechávat ladem jeho poznávací schopnosti. Samozřejmě, musíme počítat s genetickou výbavou dítěte, která tvoří nezanedbatelnou složku jeho osobnosti. Ale i tu můžeme ovlivnit a zmírnit i některé negativní rysy, s kterými se dítě narodí. Můžeme působit na jeho různou odlišnost, které s sebou nese různý druh postižení, odlišnost či znevýhodnění. Můžeme zmírnit postižení dítěte, které negativně ovlivňuje jeho schopnost uspokojovat životní potřeby a jeho plné zapojení do života.

Pro rozvoj každého dítěte má mimořádný význam cílevědomá, promyšlená výchova od jeho nejútlejšího věku, která odpovídá jeho možnostem a schopnostem. Důležité je si uvědomit, že jakékoliv působení na člověka musí počítat se specifickými zvláštnostmi, s věkem dítěte, a to z věkem ne chronologickým ale mentálním.

Estetickovýchovné působení je výrazným a významným činitelem, který přispívá k socializaci každého člověka. Proto je velice důležitá výjimečnost kulturně výchovného působení na dítě. Klade totiž základ k dalšímu rozvoji osobnosti, formuje morální a etické postoje. Významně přispívá ke spoluvytváření hodnotové orientace, což je pro každého člověka nesmírně důležité. Estetická výchova je nedílnou součástí celoživotní výchovy. Proto musí mít dítě již od útlého věku stále určitý přísun informací, které mu umožňují orientovat se, ujasnit si kritéria a aplikovat je. Současně je jedinec stavěn do neustále nových, neopakovatelných situací, v nichž nemůže vystačit s dosavadními poznatky. Estetické vzdělávání vyplývá z potřeb člověka, který je připraven nové podněty přijímat a tvořivě na ně reagovat.

Estetickovýchovné působení se týká oblasti návyků, které mají u dětí základní význam pro jeho tělesný rozvoj. Estetická výchova vychází z přirozených možností dětského vnímání, hodnocení a zájmů. Navazuje na fyziologické schopnosti dětí, zejména na jejich činnost motorickou a smyslovou.

Vztah dětí ke kráse a umění rozvíjíme jednak v poznávání, hodnocení a vytváření krásy v prostředí dětí, v jeho jednání a chování, v práci, v rozvíjení zájmu o umění a vlastní tvořivou činnost.

Estetická výchova se výrazně podílí na formování osobnosti a utváření jejího postoje a vztahu ke společnosti. Umožňuje každému jedinci proniknout do světa lidí, přírody. Rozvíjí mravní kvality, kulturní zájmy i mezilidské vztahy. Má značný vliv na rozvoj kulturního života společnosti, je základem mezilidské komunikace. Realizace estetické výchovy nesmí být živelná, musí být vedena emocionálně a cílevědomě, musí mít svoji strukturu a jasně stanovený cíl a úkoly.

Je nutné si uvědomit, že jakékoliv výchovné působení na člověka musí počítat se specifickými zvláštnostmi, které přináší věk, jeho postavení ve společnosti, mentální úroveň, a eventuelně jeho odlišnost, znevýhodnění i určitý druh postižení, jeho individualitu. Umění prakticky slouží jako jazyk, kterým se domluví celé lidstvo, tím překračuje dílčí hranice. Trvalým cílem estetické výchovy je vytváření vztahu ke kulturním a uměleckým hodnotám. Schopnost estetického hodnocení si totiž může osvojit každý člověk. Tato schopnost není podmíněna výjimečným nadáním, ale lze ji vypěstovat v člověku cílevědomou výchovou.

Hlavním úkolem estetické výchovy je uvědomělá, cílevědomá a citlivá příprava každého člověka k tomu, aby byl schopen zaujímat specifický estetický postoj ke skutečnosti, rozvíjet a umocňovat individuální dispozice a socializovat je. Je důležité klást důraz na individuální bohatství estetických prožitků a osvojování si kulturních a uměleckých hodnot.

Prostředí působí na rozvoj každého člověka s postižením i bez handicapu. Působí na naše představy, postoje, myšlenky a city.

Nesmírně důležitá pro rozvoj estetického cítění dítěte je hra, u dospělého jedince práce. Při hře dítěte je důležitá estetika hraček, estetická stránka hry a samotný výsledek hry. U dětí i dospělých jedinců s nějakým druhem postižení se estetická výchova z mnoha důvodů liší od estetické výchovy intaktní populace. U dětí s mentálním postižením je ovlivněna především jejich rozumovým opožděním, specifičností emocí a také méně rozvinutou motorikou. Problémy s jemnou i hrubou motorikou můžeme pozorovat i u dětí se specifickými poruchami učení, v první řadě u dětí s tělesným či zrakovým postižením i u dalších druhů znevýhodnění či odlišností. Estetická výchova u mentálně postižených se podílí na rozvoji celé řady psychických procesů a vlastností, které primárně ztěžují jejich estetickou výchovu.

 

Zdroj: podklady k semináři PhDr. Vlasty Šedé a Jiřího Šedého - VLIV ALTERNATIVNÍCH VÝTVARNÝCH TECHNIK NA ROZVOJ POZNÁVACÍCH SCHOPNOSTÍ ŽÁKA

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz