Plumbismus a prevence otravy olovem v dětství

Ostatní diagnozy

 
Co je otrava olovem?

Příčinou otravy olovem - plumbismu - je hromadění velkého množství olova v těle. Olovo je škodlivé zejména pro děti mladší 6 let, neboť poškozuje vyvíjející se mozek a nervový systém. Otrava však hrozí každému, komu se olovo dostane do těla ve stravě, v nápojích nebo ze vzduchu.

Velké množství olova v krvi dítěte může způsobit poškození mozku, mentální retardaci, problémy s chováním, anémii, poškození jater a ledvin, ztrátu sluchu, hyperaktivitu, opoždění ve vývoji a další fyzické i duševní poruchy, v krajních případech i smrt.

Otrava olovem je např. ve Spojených státech jedním z nejčastějších dětských zdravotních problémů způsobených životním prostředím. I když počet dětí s vysokou hladinou olova v krvi každým rokem klesá, v letech 1999 až 2000 bylo otravou olovem postiženo podle odhadu 434 000 dětí.


Odkud olovo pochází?

Na rozdíl od ostatních zdravotních problémů vyvolaných životním prostředím ke kontaminaci olovem může dojít v domácnosti, neboť olovo může být obsaženo v nátěrech, v prachu, v pitné vodě nebo v půdě.

Olovo v nátěrech. V domech postavených před rokem 1960 (situace v USA) se mohou vyskytovat staré olovnaté nátěry s koncentrací olova podle váhy až 50 %. Děti si mohou přivodit otravu olizováním okenních říms nebo žvýkáním třísek s olovnatým nátěrem. Častější příčinou otravy je však olovnatý prach, který se jim zachycuje na rukou a snadno se pak dostane do úst. Olovnatý prach se uvolňuje z odlupujících se nátěrů, dále při renovaci domů, kdy dochází k porušování olovnatých nátěrů, a nebo vzniká otíráním olovnatých nátěrů na okenních rámech, podlahách verand a podobně.

Olovo v prachu. Na okenních rámech a okenních římsách se často usazuje vysoká vrstva olovnatého prachu, který pochází nejen z nátěrů, ale také z půdy a ze vzduchem přenášených emisí ze spaloven, z tavicích pecí a z ostatních průmyslových objektů. Mnoho dětí se otráví olovnatým prachem, který nosí domů jejich rodiče z práce – působení olova jsou na svých pracovištích vystaveny miliony lidí. Olovnatý prach je velmi jemný, může být neviditelný a dá se jen obtížně odstranit. Ulpívá dětem na rukou a na hračkách a snadno se jim pak dostane do úst při běžném chování, jako je například cucání palce.

Olovo v půdě. Venku, na veřejných hřištích i na vlastních dvorcích se děti dostanou do kontaktu se špínou, která může obsahovat vysokou hladinu olova. Vnější nátěry budov, které se po léta odlupují, olovnaté emise z automobilových výfuků a znečišťování ovzduší průmyslovými objekty, jako jsou tavicí pece a další, představují výrazné zdroje olova. Nejvyšší hladiny olova v půdě se obvykle nacházejí u základů budov opatřených vnějšími olovnatými nátěry.

Olovo ve vodě. Podle odhadu amerického Úřadu na ochranu životního prostředí je z celkového počtu osob ohrožených otravou olovem asi ve 20 % případů zdrojem olova pitná voda. Olovo se vylučuje do vody ze starých olovnatých trubek a rozvodů městských vodovodů a z domovních kanalizací. Zdraví kojenců může značně ohrozit dětská výživa, připravená z kontaminované vody.

Ostatní zdroje olova. Olovo se může vyloučit do potravin nebo nápojů skladovaných v dovážených keramických nebo kameninových nádobách, v nádobách z olovnatého křišťálu nebo z porcelánu. Olovo je obsaženo například v rybářských háčcích, dále se používá při výrobě barevného skla nebo keramiky. Může být obsaženo také v některých lidových medicínách, „ve zdravé výživě“ nebo v kosmetice.


Proč i nízké hladiny olova u dětí vyvolávají znepokojení?

K poškození dětského mozku, ledvin nebo žaludku stačí jen malé množství olova. Otrava olovem se u dítěte může projevit zpomaleným vývojem, problémy s učením nebo s chováním.

Otrava olovem se u dítěte nemusí projevit žádnými příznaky, může však vyvolat bolesti žaludku, hlavy, nechutenství, nespavost, dítě může být rozmrzelé, unavené nebo neklidné.

Podle nejnovějších poznatků jsou škodlivé už hladiny olova v krvi, které byly dříve považovány za bezpečné. U dětí s hladinou olova v krvi pouhých 10 mikrogramů na decilitr bylo zjištěno nižší IQ, pomalejší vývoj a problémy s udržením pozornosti. (Mikrogramy na decilitr, označené µg/dl, označují množství olova v decilitru krve).


Jak mohou rodiče zjistit, že má jejich dítě příliš vysokou hladinu olova?

Jediný způsob jak zjistit, zda má dítě v těle olovo, je krevní test. V USA se nap. doporučuje provádět testy u každého dítěte ve věku 12 měsíců a pak dle možnosti ve 24 měsících. Pokud je podezření, že dítě je vystavováno působení olova, mělo by se s vyšetřením začít už v 6 měsících. O dalších testech by se mělo rozhodovat na základě výsledků předchozích krevních testů a posouzení míry ohrožení dítěte působením olova.


Co znamenají výsledky testu?

Test určí, kolik mikrogramů olova se nachází v jednom decilitru krve dítěte. Na základě dnešních znalostí by koncentrace olova v krvi dítěte neměla přesáhnout 10 mikrogramů na decilitr (10 µg/dl). Je-li zjištěna vyšší hladina, je třeba podniknout příslušné kroky.

Hladina olova v krvi 10-19 µg/dl znamená slabou otravu olovem. Dítě by mělo být v průběhu několika měsíců opakovaně vyšetřeno. Je třeba také zjistit, zda byt nebo místa, kde si dítě hraje, neobsahují zdroje olova. Nalezené zdroje olova by měly být pečlivě zkontrolovány. Množství olovnatého prachu lze omezit častým mytím rukou a vlhkým úklidem. Při otravě olovem je důležitá správná výživa. Strava bohatá na vápník a železo snižuje vstřebávání olova, naopak tučná strava jeho vstřebávání usnadňuje.

Hladina olova v krvi mezi 20-44 µg/dl představuje mírnou otravu olovem. Je třeba odstranit zdroje olova z prostředí, kde se dítě pohybuje. K odstranění olova z těla bude možná dítě muset podstoupit chelatační léčbu, která spočívá v podávání léků obsahujících látky, které na sebe vážou olovo a snižují tak jeho akutní toxicitu. Léky je třeba podávat s opatrností vzhledem k možným vedlejším účinkům.

Koncetrace olova v krvi ve výši 45-69 µg/dl představuje těžkou otravu olovem. Dítě se musí léčit a zároveň je třeba odstranit zdroje olova z prostředí, v němž žije.

Přesahuje-li hladina olova v krvi dítěte 70 µg/dl, je nezbytná okamžitá lékařská pomoc. Dítě se bude muset pravděpodobně léčit v nemocnici a domů se bude moci vrátit až po odstranění všech zdrojů olova v bytě.

 

Co mohou dělat rodiče pro snížení hladiny olova v krvi dítěte?

 

Domácnost:

 • Nedovolte dětem olupovat nebo oškrabávat barvu a dostupné povrchy natřené olovnatým nátěrem, zejména na oknech, okenních rámech a okenních parapetech nebo okenních rámech.
 • Pevné povrchy omývejte vodou a mýdlem pomocí mopu nebo hadříku.
 • K odstranění prachu z pevných povrchů nepoužívejte vysavač, vysáváním se údajně prach jen zvíří. Pokud chcete vysávat, měli byste používat vysavače s HEPA filtrem.
 • Před jídlem vždy umývejte dětem obličej a ruce.
 • Hračky a dudlíky pravidelně umývejte.


Výživa:

 • Dbejte, aby děti dostávaly pravidelně výživnou stravu, neboť na lačný žaludek se olovo snáze vstřebává.
 • Dbejte, aby strava dětí obsahovala dostatek železa a vápníku.
 • K potravinám bohatým na železo patří játra, obohacené cereálie, vařené fazole, špenát a rozinky.


Půda:

 • Je-li pravděpodobné, že půda kolem domu je kontaminovaná olovem (například v domech umístěných poblíž dálnice), založte na ní trávník nebo ji zakryjte jiným způsobem. Je-li zdrojem kontaminace půdy olupující se nátěr, nejvíce olova se bude vyskytovat v blízkostí natřených povrchů, např. u vnějších zdí. V takovém případě zasaďte kolem domu keře, které zabrání dětem v přístupu ke kontaminovaným povrchům. Je-li půda kontaminovaná olovem, připravte dětem na hraní pískoviště s čistým pískem, opatřené pevným dnem a krytem.


Voda:

 • Je-li obsah olova ve vodě z vodovodu vyšší, než stanoví norma pro pitnou vodu, nechte vodu před použitím vždy několik minut odtéct (dokud nezmění teplotu). K pití a k vaření používejte pouze vodu z kohoutku pro studenou vodu , kterou jste nechali důkladně odtéct, stejně tak k přípravě kojenecké výživy. Chcete-li vodu uchovat v lahvích, natočte si ji vždy v noci, kdy je nejčistší. (Tento postup je účinný v případech, kdy jsou zdrojem olova vodovodní trubky v domě. Neúčinný je však v případě, že je olovem kontaminován městský vodovodní rozvod).


Potraviny:

 • Neskladujte potraviny v otevřených, především ne v dovážených plechovkách.
 • Ke skladování potravin nebo servírování jídla nepoužívejte dekorativní porcelán nebo keramiku. Rovněž neuchovávejte potraviny nebo nápoje v nádobách z olovnatého skla nebo porcelánu.


Zaměstnání nebo koníčky rodičů:

 • Jestliže členové rodiny pracují s olovem, dbejte, aby děti nepřišly do styku s kontaminovanými oděvy nebo odpadem, které se mohou dostat do domácnosti.

 

Zdroj: The Arc, publikováno s laskavým svolením The Arc of The United States, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz – překlad Zuzana Jungwirthová, korektury Dita Křišťanová