PAS – katastrofa vytvořená člověkem?


 Mnohé z 24 vakcín v prvních dvou letech života dostávají děti pohromadě v jednom měsíci. To znamená, že jejich imunitní systém jak v těle, tak v mozku (mikroglie) dostává velmi silný náraz. Kromě toho v USA podle současného nařízení musí dítě ve věku 6 měsíců až 18 let absolvovat každý rok očkování proti chřipce. Protože v této vakcíně je stále thimerosal, dostane dítě každý rok slušnou dávku rtuti odpovídající 25–50 µg. Zatímco rtuti se věnuje největší pozornost, do hry vstupují další viníci, jako je hliník přidávaný do vakcín ve značném množství, aby se posílila imunitní reakce na očkování. V poslední době se rozšířil výskyt nového syndromu, který byl popsán ve Francii i v USA a pojmenován makrofágní myofasciitis.

Co způsobuje autizmus ?

Všude, kde jsem se zmínila o tom, že se zabývám autizmem, jsem dostala otázku: „Co způsobuje autizmus?“ Američané říkají, že je to otázka za milion dolarů. Jaká je na ni odpověď? Byla bych ráda, kdybych mohla na tuto otázku odpovědět jednou větou. Jsem ráda, že na ni můžeme společně s prof. Blaylockem odpovědět alespoň podle našeho stupně poznání. Tato nabízená odpověď není vyčerpávající, protože pochopit činnost lidského těla v celé jeho složitosti a při mnohočetných interakcích jednotlivých složek se asi člověku nikdy nepodaří. S naším vysvětlením také nemusí mnozí badatelé, lékaři či rodiče souhlasit. Přesto ho předkládáme s nadějí, že může přiblížit možnost ameliorace autistických symptomů a usnadnit život mnoha rodinám, do kterých přišlo dítě s autizmem.

Prudký nárůst výskytu PAS v průběhu posledních dvaceti let nelze vysvětlovat zdokonalením diagnostických metod. Podle DSM-IV došlo naopak k zúžení definice diagnózy. Nesmírně rozsáhlé studium genetického podkladu PAS přineslo řadu konzistentních výsledků, avšak většina autorů se shoduje v tom, že čistě genetická příčinnost autizmu je nepravděpodobná. Nemůže vysvětlit rychlost rozšíření PAS v tak krátkém časovém období. V současné době se symptomy autizmu projevují u jednoho ze sto padesáti živě narozených dětí v USA (v New Jersey u každého pětašedesátého chlapce) a u jednoho ze sta novorozenců ve Velké Británii.

Naše sjednocující teorie je založena na předpokladu, že centrálním mechanizmem v etiopatogenezi PAS je imunoexcitotoxicita. Velké množství experimentálních poznatků ukazuje na poruchy funkce imunitního systému u osob s autizmem. Stejně tak existuje mnoho nálezů, které svědčí o dysregulaci glutamátové neurotransmise. Vzhledem k dobře známým interakcím prozánětlivých cytokinů s glutamátergním signálním systémem můžeme na buněčné úrovni pozorovat synergistické zvýšení stimulace glutamátových receptorů, zvýšení hladiny cytosolického vápníku a zvýšenou produkci reaktivních kyslíkových a dusíkatých radikálů stejně jako produktů peroxidace. Rovněž je spolehlivě prokázáno, že změny v hladinách glutamátu a cytokinů mají významnou roli v období největšího růstu mozku, to je zejména v posledních třech měsících nitroděložního vývoje a 27 měsících po narození. V tomto období může nadměrná imunologická stimulace a/nebo akumulace glutamátu v mozku způsobit abnormality ve vývoji mozku, v diferenciaci neuronů a v tvorbě mezineuronových spojení. Mezi nejčastěji se vyskytující abnormality charakteristické pro PAS patří úbytek Purkyňových buněk v mozečku a poruchy ve frontocerebelárních spojích. Primárním zdrojem zánětlivých cytokinů a extracelulárního glutamátu jsou aktivované mikroglie. Detailní studie osob s autizmem ve věku 3–45 let ukázaly, že aktivace mikroglií představuje jednu z nejranějších událostí v etiopatogenezi.

 Přemůžeme Autizmus?

PAS. Experimenty i klinická pozorování svědčí o tom, že aktivaci mikroglií vyvolává nadměrná vakcinace i probíhající infekce v období nezralosti a maximálního rozvoje mozku. Stav chronické aktivace mikroglií z časného dětství se udržuje po několik desítek let v dospělosti. Imunitní aktivace mikroglií vede k prokazatelnému poškození struktur mozečku a způsobuje kognitivní a behaviorální deficity typické pro PAS. Podnětem pro aktivaci mikroglií a pro poruchy v homeostáze glutamátu může být řada toxických faktorů z prostředí, jako je rtuť, hliník a fluorid, umělé sladidlo aspartam a glutamát z nejrůznějších zdrojů. Je vysoce pravděpodobné, že právě tyto faktory s nadměrným očkováním jsou příčinou současné epidemie autizmu v USA. Široký soubor biochemických a patologických změn pozorovaných u osob s autizmem vyvolává pochybnosti o společné obecné etiologii. Sem patří například potravinové alergie a propustné střevo. Někteří autoři se domnívají, že propustné střevo stojí na počátku vývoje PAS. Naše teorie ukazuje na úlohu glutamátergní neurotransmise v trávicí trubici, na reakce potravinových alergenů s neuronálními elementy a na spojení mezi dysfunkcí mozku a dysfunkcí trávicího systému. Tento názor podporují nejnovější poznatky o poruše genu MET, který řídí syntézu receptoru MET jak v mozku, tak v trávící soustavě. Současné genetické studie potvrzují, že kandidátní geny pro PAS regulují činnost glutamátových receptorů, a to jak ionotropních, tak metabotropních. Spojení těchto nálezů svědčí pro to, že hyperaktivita glutamátových receptorů představuje největší riziko v patogenezi autizmu. Jestliže vycházíme z naší teorie, pak můžeme navrhovat způsoby ameliorace symptomů PAS cílené na patologicky narušené procesy na buněčné úrovni. Můžeme také podat vysvětlení toho, jak fungují některé dříve zvolené úspěšné léčebné přístupy. Ukazuje se, že jejich účinnost je založena na jejich intervenci do imunoexcitotoxických procesů.

Ke komplexnímu pochopení příčin autizmu však je nutné pohlédnout za horizonty a paradigmata současné vědy. Teprve pohled ze spirituální perspektivy, pochopení zákonů světů duše a ducha nás dovede k celistvému poznání. Na této cestě jsou děti s PAS našimi učiteli a průvodci. Patří jim i proto naše láska a dík.

Autoři: Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc. a Prof. Russell Blaylock, MD.

Ukázka z knihy Prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. - PŘEMŮŽEME AUTIZMUS? Knihu lze zakoupit v knihkupectvích nebo objednat na adrese: www.almi.cz.

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz