Yes, we can….(Ano, umíme…počítat)


S mottem “Celoživotní vzdělávání (lifelong learning)” jsme se společně s dalšími 5 zeměmi stali účastníky projektu, který je podporován fondy EU jako součást programu Grundtvig - celoživotní vzdělávání. Cílem projektu je odstranit předsudky vůči schopnosti osob s DS získávat nové dovednosti a posílit jejich matematické představy.

Dlouhou dobu se traduje, že lidé s Downovým syndromem nejsou schopni zvládnout početní dovednosti. V České republice tento předsudek pomáhá bořit nizozemská lektorka Netty Engels se svou metodou, která staví na principech Feuersteinovy metody a která se s úspěchem začala využívat jako podpůrná metoda pro děti s DS v rámci činnosti Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem (1).

V rámci předkládaného projektu se pokusíme nabídnout nový didaktický koncept na neurologickém podkladě, který by umožňoval i osobám s těžší mentální retardací vykonávat základní aritmetické operace. Specifická mobilizace obou mozkových hemisfér – vyvolaná zaměstnáváním obou rukou – usnadňuje osvojit si matematické dovednosti a podporuje jejich “uchování” v dlouhodobé paměti.

Management projektu zabezpečuje Rakousko (Institut Leben, Lachen, Lernen, který je součástí organizace Down Syndrom Österreich). Partneři projektu jsou společnosti a organizace na podporu lidem s DS z dalších 5 zemí: Německo, Rumunsko, Česká republika, Itálie a Dánsko. Česká republika je v projektu zastoupena občanským sdružením Společnost rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.

Nová metoda je založená na použití 10 prstů a má tu výhodu, že “matematická pomůcka” je vždy k dispozici. Přínosem metody je, že další lidé s DS, žijící v Evropě, kteří byli doposud považováni za “matematicky nevzdělavatelné”, by se mohli naučit zacházet s penězi a pochopit hodiny, což představuje další krok k jejich samostatnosti a nezávislosti.

Evropský projekt ‚Yes we can’ bude trvat 2 roky. Na jeho počátku bude dotazníkové šetření, které bude mít za cíl zjistit stav dovedností, schopností a předpokladů k učení se novým poznatkům (včetně matematických) u dětí a dospělých osob s Downovým syndromem v evropských zemích, které jsou zapojeny do projektu. Výstupem projektu bude metodika (“maths-toolbox” – kufřík s pomůckami, metodická příručka a názorné DVD), která bude nabídnuta k podpoře matematických dovedností a k výuce počtů dětí a dospělých s Downovým syndromem.

(1)Netty Engels: Matematika – krok za krokem (metodika k výuce matematiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami-například s Downovým syndromem). Příručka + CD se souborem pracovních listů a příloh. ISBN: 80-86313-23-9. JPM TISK, Praha 2008

Program Grundtvig

Program Grundtvig je v rámci Programu celoživotního učení zaměřen na výukové a vzdělávací potřeby osob ve všech formách vzdělávání dospělých a na instituce a organizace nabízející nebo podporující toto vzdělávání. Cílem programu je pomoci lidem pocházejících ze znevýhodněných sociálních skupin. Dílčí projekt se nazývá „Yes we can“ (Ano – umíme) a jeho vedoucím partnerem je Rakousko – podporované 5 dalšími evropskými zeměmi: Itálií, Českou republikou, Rumunskem, Dánskem a Německem.

Co je Downův syndrom?

V Evropě žije kolem 300.000 lidí s Downovým syndromem, který se též nazývá Trisomie 21. Tito lidé se narodili s chromozomální aberací pojmenovanou podle anglického doktora Dr. Johna Langdona Downa žijícího v 19. století. Chromozomální podstatu – ztrojení 21. chromozomu objevil francouzský genetik Jerome Lejeune v r. 1959. V současné době se celosvětově přibližně jedno z 900 dětí rodí s Downovým syndromem. Tito lidé jsou poslové různorodosti života a musí mít možnost individuální podpory a společenské integrace, v životě i v práci, tak jako kdokoliv z nás.

Kontakt:

Společnost rodičů a přátel dětí s DS Praha, o.s.

Vybíralova 969

198 00 Praha 9

www.downsyndrom.cz

Dr. Anna Kopecká, koordinátorka projektu

tel: +420-603-840-529

email: akjako@volny.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz