Podporované zaměstnávání

Práce

Podporované zaměstnávání je komplex služeb, jejichž cílem je poskytnout člověku takovou podporu, aby si našel a udržel místo na otevřeném trhu práce za rovných platových podmínek. Je určeno pro zájemce znevýhodněné na trhu práce tak, že pro získání a udržení pracovního místa potřebují dlouhodobou podporu přímo na pracovišti. Podpora je poskytována podle individuálních schopností a potřeb konkrétního člověka.

Od tradičních služeb v oblasti zaměstnanosti se podporované zaměstnání liší změnou v pořadí trénink - umístění na pracoviště. Zatímco u většiny tradičních metod proběhne nejprve vzdělání (rekvalifikace) a teprve po něm následuje nástup na pracoviště, u podporovaného zaměstnání se vychází ze stávajících možností zájemce o práci, na základě kterých se hledá pracovní místo. K tréninku dovedností dochází až po nástupu do práce.

Trénink pracovníka přímo na pracovišti

Dovednosti, které jsou pro dané pracovní místo požadovány, se člověk využívající služby podporovaného zaměstnání učí přímo na pracovišti, kde jsou optimální podmínky. Tím odpadají potíže spojené s přenosem dovedností z jednoho místa na druhé. Nadto trénink přímo na pracovišti podporuje sociální integraci a usnadňuje ostatním zvyknout si pracovat po boku spolupracovníků s postižením.

Konkurenceschopná práce

Neoddělitelnou součástí podporovaného zaměstnání je skutečnost, že pracovník s postižením dostává za stejnou práci obdobnou odměnu jako člověk bez postižení. Navíc pracovní doba odpovídá běžnému rozsahu úvazku, včetně možnosti pracovat na zkrácenou pracovní dobu.

Zaměstnání v běžném pracovním prostředí

Jde o pracovní místa, kde lidé s postižením pracují mezi lidmi bez postižení, sdílí s ostatními nejenom pracovní prostor, ale spolupracují a komunikují při společně vykonávané práci. Takové prostředí umožňuje rozvoj smysluplné sociální integrace.

Průběžná podpora

Aby bylo pracovní umístění úspěšné, je podpora zajištěna na tak dlouho, jak je potřeba, nejdéle však po dobu 3 let. Doba trvání podpory je určována potřebami daného člověka. V případě, že pracovník potřebuje podporu déle než tři roky, musí být zajištěna jinou formou, např. osobní asistencí.

Na míru šitá podpora

Pro podstatu a míru poskytované podpory jsou určující specifické potřeby člověka. Cílem podpory a tréninku není změnit člověka, ale v zájmu zajištění úspěšného pracovního uplatnění upravit pracovní náplň a pracovní prostředí. Při zajišťování podpory se vychází z možností člověka, ne z jeho omezení. Člověk dostane právě tolik podpory, kolik potřebuje, ne víc ani míň.

Příklady možné podpory

Podporované zaměstnání může využívat široké spektrum lidí. Nezbytným předpokladem programu je navíc podpora šitá na míru. Vzhledem k obrovské variabilitě vztahující se k potřebám uživatelů spadá do programu podporované zaměstnání široká škála služeb. Nelze stanovit pevný seznam služeb nabízených v rámci programu. Lze uvést pouze obecné příklady podpory, která může být poskytována:

· Pracovní asistence

· Job klub

· Trénink na pracovišti

· Monitorování průběhu pracovního uplatnění

· Trénink dovedností souvisejících s pracovním uplatněním

· Doprava

 

Podmínky a výhody zaměstnávání lidí se změněnou pracovní schopností (ZPS)

· Na konci listopadu 01 byl přijat zákon č. 474/2001 Sb., kterým byla novelizována některá ustanovení o zaměstnávání osob se ZPS zákona č. 1/1991 Sb., s platností od 1.1.2002. Podle § 24 odst. 2 tohoto zákona je u podniků s více než 25 zaměstnanci stanoven povinný podíl 4 % občanů se ZPS na celkový počet zaměstnanců

· Povinnost zaměstnávat občany se ZPS ve výši povinného podílu může zaměstnavatel plnit i jiným způsobem, stanoveným tímto zákonem.

· Splnění kvót se hodnotí na základě přepočteného průměrného počtu zaměstnanců za kalendářní rok.

· Zaměstnavatel může s občanem se ZPS uzavírat smlouvu na dobu určitou a sjednávat zkušební lhůtu.

státní dotace pro zaměstnavatele

Na základě vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR mohou úřady práce přispívatzaměstnavatelům na vytvoření společensky účelného pracovního místa. Tato místa jsou vytvářena prodlouhodobě nebo opakovaně registrované uchazeče o práci, ke kterým se řadí také lidé s postižením.Výše dotace se odvíjí od výše skutečné mzdy vyplácené zaměstnanci a počítá také s nákladyzaměstnavatele na pojistné. Konkrétní částku určuje příslušný úřad práce. Zaměstnavatel uzavírádohodu s úřadem práce, dotace je vyplácena zpětně za měsíc na základě dodaného vyúčtování. Obdobnépodmínky platí pro dotaci na mzdu absolventů.

slevy na daních

Daňovým poplatníkům se podle zákona o dani z příjmů, §35 snižuje daň o částku 9 000 Kč za každého zaměstnance se ZPS a o částku 32 000 Kč za každéhozaměstnance se ZPS s těžším postižením. Je-li výsledkem přepočteného počtu zaměstnanců desetinné číslo, snižuje se daň o poměrnou část uvedených částek.

výhody podporovaného zaměstnání pro zaměstnavatele

· Snížení mzdových nákladů (díky státní dotaci)

· Splnění státem stanovené kvóty pro zaměstnávání lidí se ZPS a ZPS s těžším postižením

· Odstranění přesčasové práce (možnost uzavřít dohodu na částečný úvazek)

· Efektivnější využití kvalifikovaných zaměstnanců (pomocnou práci dělá pracovník s postižením)

· Pozitivní dopad na pověst organizace a její zviditelnění - veřejnost hodnotí kladně snahu firem pomoci lidem s postižením, její propagaci napomáhá i Rytmus

Získání motivovaných a stálých zaměstnanců (lidé s mentálním postižením mají často zájmem o manuální práci, která je pro ostatní zaměstnance neatraktivní)

 

Zdroj: OS Rytmus, www.rytmus.org
Související články

Slovník na cestu za prací
Čistá a hrubá mzda, doba určitá a neurčitá, pojištění sociální a zdravotní... Nejdůležitější pojmy vysvětlené srozumitelným jazykem. celý článek

Rady jak zaměstnat pracovníky s mentálním postižením
Pokud si nadřízený doplní specifické znalosti a know-how, může se zaměstnanec s mentální retardací rozvinout v pracovníka, kterého všechny firmy chtějí... celý článek

Zaměstnávání mladých dospělých…
Budete-li dítěti pomáhat při hledání práce, nezapomínejte na jeho záliby a zájmy; aktivně je do procesu výběru zaměstnání zapojte. Jako rodiče jste pro ně tou nejdůležitější oporou. celý článek

Proč zaměstnávat
Chcete mít motivovaného zaměstnance? Chcete splnit zákonnou povinnost? Chcete snížit svůj daňový základ? Nebo chcete prostě konat dobré skutky? celý článek

Najít si nějakou práci
Máma dělá chlebíčky. Brácha to má jasný, bude dělat automechanika. Táta to má teď taky jasný, dělá maséra. Takže zbývám já… celý článek

Standardy podporovaného zaměstnávání
Standardy označují minimální úroveň, které je potřeba dosáhnout, aby služba byla podporovaným zaměstnáváním. Je možno je použít jako měřítko pro audity i sebehodnocení kvality služby. celý článek