Podporované rozhodování I.

Právo

ÚVOD

Už jsi někdy přemýšlel nad tím, kolik rozhodnutí denně uděláš? Některá rozhodnutí jsou malá. Děláme je každý den. Například si vybíráme, co si dáme k snídani. Některá rozhodnutí jsou velká. Nejsou každodenní a jsou pro nás důležitější. Například rozhodnutí, kde budeme bydlet. Mnoho lidí dělá veškerá rozhodnutí samostatně. Ta malá, i ta velká. A nikdo jim v tom nebrání. Ale jsou lidé, za které rozhodují druzí. Například rodiče, opatrovníci, asistenti, a ani se přitom nezajímají o jejich názor.

Je to správné? Podle nás určitě ne. Každý občas potřebuje pomoc při rozhodování. Důležité ale je, aby se vždy nakonec rozhodl sám. Tato brožura ti přináší nové informace o rozhodování. Píše se v ní o podporovaném rozhodování. Tedy o tom, že každý se má rozhodovat sám. Píše se v ní také o možnosti mít nablízku někoho, kdo ti poradí. V případě, že bys to potřeboval. Mnoho zemí na světě hovoří o podporovaném rozhodování. A to proto, že je to nová myšlenka. Hovoří se o tom, že všichni mají právo rozhodnout se sami za sebe. Až doteď se ti mohlo lehce stát, že za tebe rozhodli jiní lidé. Bez ptaní se, co si o tom myslíš. Bez tvého souhlasu. To není správné a chce to změnu! Podporované rozhodování je tvá šance na nezávislejší život! Tak příjemné čtení!


1. CO JE TO PODPOROVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Při podporovaném rozhodování máš zabezpečena všechna svá práva. Říká se tomu také plná způsobilost k právním úkonům. Můžeš například sám podepsat smlouvu, založit si účet, volit…

Někdy můžeš mít problém se rozhodnout. Protože podepisování smluv, nebo zakládání účtů jsou velká rozhodnutí. Proto máš i poradce, kteří ti pomohou. Říkáme jim podpůrné osoby. Podpůrné osoby ti pomáhají při rozhodování. A chrání tě před podvodníky. Protože stát se může cokoliv.

Například: Uděláš velké rozhodnutí bez přemýšlení. Máš právo podepsat smlouvu a uděláš to. I když jsi smlouvě nerozuměl. Až později zjistíš, že si se zavázal platit dluh za někoho jiného. Podvodník má radost a ty jsi z toho nešťastný. Mít právo podepisovat smlouvy a rozhodovat se samostatně je fajn. Ale když něčemu nerozumíš, je tu podpůrná osoba. V našem příkladě by ti přečetla smlouvu. Vysvětlila by ti všechno, čemu nerozumíš. A ty by sis uvědomil, že je smlouva nevýhodná. A určitě bys ji nepodepsal. Tomu říkáme podporované rozhodování.


 

2. KDE SE VZALA MYŠLENKA NA PODPOROVANÉ ROZHODOVÁNÍ?

Možná už jsi slyšel o OSN. OSN je zkratka pro Organizaci Spojených národů. Je to mezinárodní organizace. Založilo ji 51 států v roce 1945. Dnes má 191 členů. To znamená, že skoro všechny země světa jsou jejími členy. OSN bojuje například za:

Dodržování lidských práv

Mír

Odstranění rasové diskriminace

V prosinci 2006 vydala OSN významný dokument. Jmenuje se Úmluva o právech osob se zdravotním postižením. (Dále budeme psát jen „Úmluva“). V Úmluvě se píše, že všichni lidé si zaslouží stejnou úctu a respekt. I lidé se zdravotním postižním! I ty! V České republice podepsal Úmluvu tehdejší náměstek práce a sociálních věcí, MUDr. Marián Hošek. Stalo se tak 30. Března 2007. Tento podpis je velmi významný. Úmluva byla ratifikována 3. května 2008. To znamená, že od tohoto data platí pro celou Českou republiku.


 

3. ÚMLUVA O PRÁVECH OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Cílem Úmluvy je chránit práva lidí se zdravotním postižením Protože právě oni jsou často vystaveni diskriminaci. Diskriminace je, když se s lidmi jinak zachází, protože jsou jiní. Například mají jinou barvu pleti. Nebo jiné vyznání. Nebo mají zdravotní postižení. Diskriminace je porušování základních lidských práv! Možná, že se to už stalo i tobě, že… Chceš si koupit lístek na vlak. Ale nerozuměl jsi nápisům na automatu. Lístek si proto nekoupíš. A ve vlaku musíš zaplatit pokutu…. Chceš se navečeřet v pěkné restauraci. Ale majitel tě nepustí dovnitř. Řekne, že nechce obsluhovat lidi s postižením.…Chceš bydlet ve svém vlastním bytě. Ale tvoji opatrovníci rozhodnou za tebe. Řeknou NE! A ani si s tebou o tom nechtějí popovídat. I tohle je diskriminace. Bohužel, takové věci se opravdu stávají.

V Úmluvě se ale říká, že to tak být nesmí. I ty máš práva jako ostatní lidé! Například právo na informace. Nemělo by se ti stát, že nerozumíš automatu. Návod na používání má být čitelný i pro tebe. Tak, aby ti bylo všechno jasné. Nebo právo na služby. Nikdo tě nemůže vyhodit z restaurace kvůli zdravotnímu postižení! A právo na vlastní rozhodnutí? S podporovaným rozhodováním ho máš zajištěné!


 

4. ÚMLUVA A ČLÁNEK 12

Úmluva je zákon. Dělí se na více částí, aby se lidem četl jednoduše. Tak, jako má kniha kapitoly, zákon má články. Úmluva má 50 článků. Nyní si představíme Článek 12. Proč? Protože úzce souvisí s podporovaným rozhodováním. Článek 12 se jmenuje Rovnost před zákonem a zní takto:

1.Smluvní strany potvrzují, že lidé s postižením mají všude právo na uznání své právní subjektivity. Znamená to, že všude ve světě musí uznat všechna tvoje práva.

2.Smluvní strany uznávají, že lidé s postižením mají způsobilost k právním úkonům. Mají ji ve všech oblastech života. Stejně jako ostatní lidé. Znamená to, že můžeš svoje práva uplatňovat ve všech oblastech života. Například můžeš podepsat smlouvu o koupi bytu. Nebo si založit účet v bance.

3.Smluvní strany přijmou potřebná opatření. Tato opatření lidem s postižením zabezpečí přístup k pomoci. Pomoc mohou potřebovat při uplatňování své způsobilosti k právním úkonům. Znamená to, že pokud budeš potřebovat pomoc při uplatňování svých práv, dostaneš ji.

4.Smluvní strany zabezpečí, aby tato opatření poskytovala přiměřené a účinné záruky. Záruky mají za cíl zabránit zneužití lidských práv. Záruky zabezpečí, aby se respektovala práva, vůle a preference člověka s postižením. Záruky také zabrání konfliktu zájmů a nežádoucímu ovlivňování. Budou přiměřené a přizpůsobené situaci dané osoby. Budou se uplatňovat na co nejkratší dobu. Budou podléhat pravidelné kontrole. Kontrolu bude vykonávat příslušný nezávislý orgán, nebo soud. Znamená to, že tato opatření musí zaručit tvoji ochranu. A ochranu tvých práv. Vznikne i orgán, který bude kontrolovat, zda jsou tvoje práva respektována.

5.V souladu s ustanoveními tohoto článku přijmou smluvní strany všechna opatření. Opatření zabezpečí lidem s postižením vlastnit nebo dědit majetek. Opatření zabezpečí i právo spravovat své finance. Mít stejný přístup k bankovním půjčkám, hypotékám ... Zajistí, aby lidé s postižením nebyli svévolně zbavováni svého majetku. Znamená to, že o svých finančních záležitostech a majetku budeš rozhodovat sám. A budeš při tom chráněný Úmluvou. Článek 12 žádá stejné uznání před zákonem pro všechny lidi. I pro lidi s postižením.

Článek 12 podporuje dodržování práv lidí s mentálním postižením.

Článek 12 podporuje podporované rozhodování. Říká, že každý z nás se dokáže rozhodnout sám. I když občas můžeme potřebovat pomoc. Ale naše práva nám proto nesmí být odepřena. To se často stává při náhradním rozhodování. Náhradní rozhodování znamená, že se tě opatrovník ani nemusí zeptat na tvůj názor. Má právo rozhodnout za tebe. Tato moc se dá velmi lehce zneužít. A to není správné. Článek 12 a také ostatní články Úmluvy to chtějí změnit. I v České republice chceme zaměnit náhradní rozhodování za podporované rozhodování.

Mnohé státy plánují Úmluvu přijmout. Zaváží se, že lidem s postižením nebudou odebírat způsobilost k právním úkonům. Naopak musí jim poskytnout potřebnou pomoc. Tak budou moci využívat všechna svoje práva. Z Úmluvy vyplývá pro státy i další závazek. Musí změnit svůj systém náhradního rozhodování. Nahradí ho systém podporovaného rozhodování.


 

Pokračování příště..


Zdroj: Podporované rozhodování -zpracovali JUDr. Zuzana Stavrovská a Bc. Miroslava Vávrová, Združenie na pomoc ludom s mentálnym postihnutím v SR, www.zpmpvsr.sk, český překlad vznikl s laskavým souhlasem ZPMPVSR a díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Jana Nachlingerová

Publikace vznikla jako součást projektu Spoločně proti diskriminácii ludí s mentálnym postihnutím.Podporované grantem z Finančního mechanismu EHP, norského finančního mechanismu a ze státního rozpočtu Slovenské republiky, jehož zprostředkovatelem je Nadácia otvorenej společnosti.