Společné vzdělávání všech dětí

Škola

Prohlášení o.s. Rytmus k postojům Asociace speciálních pedagogů k inkluzívnímu vzdělávání

Vzhledem k rostoucím aktivitám "odpůrců" inkluzívního vzdělávání, zveřejňovaných především na stránkách Asociace speciálních pedagogů, vydává o.s. Rytmus následující prohlášení:


Děti se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním chodí společně do běžných škol s ostatními dětmi. Toto je běžná praxe ve vyspělých evropských zemích i v zámoří. Existují výzkumy, které konstatují, že nepřítomnost znevýhodněných dětí ochuzuje jejich spolužáky především o zkušenost, že všichni nejsou stejní, a i ti, kteří potřebují pomoc, mohou něco nabídnout.  Jak to udělat, aby tato praxe byla považována za běžnou a slušnou i v České republice, je jednou ze snah občanského sdružení Rytmus. 

Legislativa je připravena  - Česká republika, jako členský stát OSN, ratifikovala 28.9.2009 Úmluvu o právech osob se zdravotním postižením. Článek 24 uvádí, že státy, které jsou smluvní stranou této Úmluvy, zajistí, aby „osoby se zdravotním postižením měly na rovnoprávném základě s ostatními přístup k inkluzívnímu, kvalitnímu a bezplatnému základnímu vzdělávání a střednímu vzdělávání v místě, kde žijí“. Již před osmi lety vydalo MŠMT Směrnici  k integraci dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do škol a školských zařízení (č.j.13710/2001-24 ze dne 6.6.2002). 

V praxi přesto např. z dětí s mentálním postižením, kterých chodilo ve školním roce 2009/2010 do škol 24 644, bylo individuálně začleněno pouze 1 963, tedy pouze 7,9 %. Česká republika v tomto ohledu patří k nejméně „vstřícným“ zemím v Evropě. Pokud chceme naplnit závazky plynoucí z přijatých právních a etických norem, není možné proces otevírání a zpřístupnění běžných škol všem dětem bez rozdílu zastavit, jak to požadují odpůrci inkluzívního vzdělávání. 

Jako zástupci rodičů i organizací, které chtějí naplnit požadavek slušné společnosti, cítíme potřebu reagovat na polarizaci postojů mezi zastánci a „odpůrci“ inkluzívního školství. Současný odpor speciálních pedagogů vnímáme jako výsledek jejich obav o ztrátu pracovního místa, ztrátu role v systému vzdělávání. 

Jsme nicméně přesvědčeni, že pro speciální pedagogiku nastal čas, aby své kompetence, odpovědnosti a dovednosti uplatnila v prostředí běžných škol. Aby speciální pedagogové, kteří jsou a dále budou zaměstnáváni v běžných školách, byli odpovědni za vytváření podmínek, které umožní kvalitní vzdělávání i dětem se znevýhodněním. Namísto hledání důvodů, proč něco nejde, je odpovědnější a smysluplnější zapojit své zkušenosti a schopnosti a hledat cestu ke kvalitní inkluzívní škole.

Občanské sdružení Rytmus vyhlašuje v termínu 29.11. -3.12 akci  Týden pro inkluzi. Přidejte se k nám a konkrétními akcemi přispějte k rozvoji škol, kam budou patřit všechny děti. 

www.rytmus.org

www.inkluze.cz


Pavla Baxová, Iva Uzlová za o.s. Rytmus