Zaměstnání a epilepsieOmezení pramenící z diagnozy epilepsie


Život s epilepsií s sebou v závislosti na tíži onemocnění nese řadu omezení – nutnost dlouhodobého užívání léků, dodržování pravidelného spánkového režimu, zákaz pití alkoholu, někteří lidé nesmí řídit automobil, mnoho pacientů mái jiná doprovodná onemocnění (v takovém případě bývá rozsah omezení větší).

V oblasti pracovní mezi základní omezení pro lidi s epilepsií patří nemožnost výkonu práce:

Protože záchvaty jsou mnohdy vyprovokovány porušením spánkového režimu (např. ponocováním), zákaz se zpravidla vztahuje také na třísměnný provoz (práce v nočním provozu). Průběh nemoci je individuální a záchvaty mohou mít různou podobu, proto jsou další případná omezení (např. nevhodnost blikajícího světla ze zářivek nebo starších typů počítačových monitorů u fotosenzitivních epilepsií) u každého jiná – o těch by Vás měl nejlépe informovat Váš ošetřující neurolog.

Mezi protektivní faktory, které mohou výrazně snížit potřebu bezpečnostních opatření, patří výskyt předzvěsti/aury před záchvatem, vazba záchvatů na spánkový rytmus a předvídatelné spouštěče záchvatu, kterým je pacient schopen se vyhnout.

Zaměstnavatel nemá právo dotazovat se na diagnózu jakéhokoli zaměstnance. Potřebuje však znát pracovní omezení, jež by mohla mít vliv na výkon zaměstnání, které má zaměstnanec vykonávat. Při uplatňování práva na zaměstnání je zakázána jakákoliv forma diskriminace, např. z důvodu zdravotního stavu, pohlaví, věku atd. (odst. 2 § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti). Za diskriminaci se však nepovažuje rozdílné zacházení z důvodu zdravotního stavu, pohlaví, věku atd., pokud představuje rozhodující požadavek pro výkon zaměstnání, které má fyzická osoba vykonávat, a který je pro výkon tohoto zaměstnání nezbytný. Taková výjimka musí být ovšem oprávněná a požadavek přiměřený (odst. 3 § 4 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti).

Výkon zaměstnání je možný i u osob s omezenou schopností vykonávat soustavnou výdělečnou činnost. Pro účely dalšího pracovního uplatnění a v souvislosti s řízením o přiznání částečného invalidního důchodu vydává  posudkový lékař České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) tzv. pracovní rekomandaci. Pracovní  rekomandace znamená obecná doporučení nevhodných prací nebo pracovních kritérií (okruh zdravotně nevhodných prací, které by mohly vést k poškození zdraví vlivem práce). Obsahuje datum vypracování posudku, k němuž se vztahuje, den vydání a dobu platnosti posudku. Posudkový lékař se nevyjadřuje ke konkrétní práci. V případě plného invalidního důchodu se pracovní rekomandace nevystavuje.

Jestliže jste evidováni na ÚP, nebo se ucházíte o zaměstnání a zároveň pobíráte částečný invalidní důchod, zprostředkovatel/ka práce po Vás bude pracovní rekomandaci vyžadovat! Stejně tak i lékař zdravotní preventivní péče, který posuzuje vhodnost pracovního zařazení.

Postavení pracovní rekomandace je dlouhodobě nejisté (resp. existují snahy rekomandaci jako součást posouzení invalidity již nevydávat), v budoucnu se pravděpodobně změní/zruší.

Řidičský průkaz

Diagnóza epilepsie může mít vliv na zdravotní způsobilost řídit motorová vozidla.

Posuzujícím lékařem je pro tyto účely:

a) registrující praktický lékař nebo b) lékař zařízení závodní preventivní péče nebo c) kterýkoli praktický lékař u osoby, která nemá registrujícího praktického lékaře nebo lékaře zařízení závodní preventivní péče.

K zdravotní způsobilosti lidí s epilepsií se musí vždy vyjádřit neurolog na základě anamnestických údajů, klinického obrazu (stav epilepsie, postup nemoci, dosavadní léčba a její výsledky), výsledku EEG vyšetření a posouzení vlivu antiepileptik na kognici (poznávací schopnosti, vnímání).

K vyjádření si může vyžádat další nezbytná pomocná vyšetření (zobrazovací, psychologické, psychiatrické, video-EEG monitorování aj.). Ve sporných případech si může vyžádat i stanovisko epileptologa.

Osobu je možné uznat zdravotně způsobilou nebo způsobilou s podmínkou k řízení motorových vozidel, pokud délka bezzáchvatového období je delší než 1 rok a odborné neurologické vyšetření neshledá důvod k zdravotní nezpůsobilosti. Na základě zhodnocení stavu neurolog může napsat vyjádření pro posuzujícího lékaře, které povede k navrácení řidičského oprávnění (skupiny A, B a B+E a AM a podskupiny A1 a B1). To se však týká pouze situací, kdy neřídíte automobil v pracovněprávním vztahu a řízení není druhem práce sjednaným v pracovní smlouvě. Pokud jste pracoval/a jako řidič/ka z povolání, jsou podmínky (délka bezzáchvatového období) mnohem tvrdší. Nutno  pamatovat též na to, že délku bezzáchvatového období stvrzujete čestným prohlášením, tím tedy přijímáte za své konání a informace ohledně svého zdravotního stavu plnou zodpovědnost.


Zdroj: Občanské sdružení Epistop, www.epistop.cz

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz