Pomáhá facilitovaná komunikace?


Facilitovaná komunikace je technika umožňující nemluvícím osobám s postižením komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst) nebo na obrázky (když neumí), s pomocí asistenta.

Facilitovaná komunikace je technika umožňující nemluvícím osobám s postižením komunikovat pomocí ukazování na písmena (pokud umí číst) nebo na obrázky (když neumí), s pomocí asistenta. Obrázky nebo písmena mohou být na počítači, tabulce s písmeny, nebo na textovém procesoru a asistentem může být dostatečně zkušený učitel, rodič nebo opatrovník. Jeho úkolem je zajišťovat fyzickou pomoc (označovací funkci ukazováčku, podporu ruky nebo zápěstí a podobně), ale neovlivňovat vlastní volbu obrázku nebo písmene, tedy povzbudit, ale ne vést.Tato technika se používá u osob s vážnými postiženími jako mentální retardace, autismus, Downův syndrom, mozková obrna a s jinými vývojovými postiženími.

Základní myšlenkou facilitované komunikace je, že mnoho jedinců je zdánlivě postiženo mentálně, ale mojí pouze neuromotorické postižení, které jim brání tvořit a ovládat hlasové projevy. Toto postižení také ovlivňuje schopnost účinně ovládat a ruku a paži. Proto s použitím komunikačních pomůcek a asistenta, jenž zajistí fyzickou dopomoc, jedinci, kteří původně nebyli schopni komunikace, nyní sestavují slova, píší věty a jsou schopni odpovídat na otázky.

O používání facilitované komunikace se vede mnoho diskusí. Ti, kteří ji obhajují, tvrdí, že se tím dává možnost komunikace těm, kteří jinou možnost nemají, pokud se jim k tomu dají správné podmínky. Ti, kteří jim a této metodě oponují, věří, že to není ten jedinec s postižením, ale jeho asistent, který komunikuje.

Rodiče dětí s postižením hledají obvykle každou možnost jak dát svým dětem příležitost využít jejich plných schopností. Chtějí vyzkoušet celou škálu terapií, alternativních přístupů a různých typů pomocných technických prostředků. Při rozhodování, zda „facilitovaná komunikace“ je pro dítě přiměřená, je nutno uvážit více hledisek.

Podle obhájců této metody

· Řízené a pozorovací studie a autobiografické záznamy prokazují, že facilitovaná komunikace se osvědčuje.

· Facilitovaná komunikace může být velmi uspokojující pro rodiče. Když dítě tímto způsobem úspěšně komunikuje, mají rodiče pocit, jako by se narodilo nové dítě, které s rodiči komunikuje a tím sdílí jejich pocity a přání.

· Facilitovaná komunikace může být velmi uspokojující pro dítě. Dítě, které je vázáno tělem, které nedostatečně funguje, je najednou schopno komunikovat se světem a je považováno za inteligentní lidskou bytost místo za mentálně postiženého jedince.

· Facilitovaná komunikace může zlepšit vztah mezi Vámi a Vašim dítětem. Pokud je dítě schopné komunikovat, můžete s ním sdílet své myšlenky a názory a plánovat spolu své záležitosti.

· Facilitovaná komunikace může být možností, jak Vaše dítě, které by normálně bylo přehlíženo, bylo integrováno do běžné výukové třídy.

· Facilitovaná komunikace je považována za výcvikový program zaměřený na budoucí možnost nezávislé komunikace bez pomoci asistenta.

· Facilitovaná komunikace je uznána americkou Asociací osob s vážným postižením (TASH), protože přístup k alternativním prostředkům projevu je právem každého jedince.

Podle odpůrců této metody

· Užití facilitované komunikace vedlo k falešným nařčením ze zneužívání (včetně sexuálního), které pak členy rodiny a opatrovníky vedly k psychickým stresům, odcizení a finančním potížím. Jako výsledek těchto nařčení byly děti neoprávněně odebrány rodičům a umístěny do ústavů.

· Úřad pro mentální retardaci a vývojová postižení USA provedl pokus pro ověření vlivu asistenta na komunikaci. Po 9 měsících zkoušek byl shledán převažující neuvědomělý vliv asistentů, čímž bylo dokázáno, že to není postižený jedinec, ale asistent, kdo komunikuje.

· Americká asociace pediatrů a Americká akademie psychiatrie dětí a dospělých prohlásila, že „studie opakovaně dokázaly, že facilitovaná komunikace není vědecky potvrzená technika pro jedince s autismem nebo s mentální retardací.

· Americká Asociace pro studium mentální retardace (AAMR) prohlašuje, že „podstatné množství objektivních klinických vyhodnocení a dobře sledovaných studií ukazuje, že facilitovaná komunikace neprokázala spolehlivé kontakty od osob které jí s asistencí používaly.

· Americká asociace psychiatrů prohlašuje, že „ facilitovaná komunikace je kontroversní a nepotvrzená komunikační technika, která nemá vědecky prokázaný efekt.

Nyní asi nevíte komu věřit: rodičům a profesionálním pečovatelům, kteří tvrdí podle vlastní přímé zkušenosti, že facilitovaná komunikace je účinná metoda, nebo některým organizacím z USA, které usoudily, že facilitovaná komunikace není vědecky potvrzená metoda. Jakkoli sami usoudíte, uvědomte si, že obě strany se shodují na dvou důležitých bodech: že ovlivnění asistentem je možné a že je známo, že se vyskytla falešná nařčení ze sexuálního zneužívání.

Zdroj: www.specialchild.com, překlad Ivan Pergler

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz