Strukturované učení

Autismus

Neexistuje žádný podrobný postup nebo návod na výchovu a vzdělávání dítěte s autismem, ale mezi nejefektivnější metody se jednoznačně řadí STRUKTUROVANÉ UČENÍ.


Tato metoda je postavena na teorii učení a chování a jejím cílem je snížení nedostatků a posilování silných stránek dítěte s poruchou autistického spektra (PAS). Strukturované učení respektuje individualitu, zvláštnosti v chování, vývojovou úroveň i mentální úroveň každého dítěte.


Nejdůležitějším pravidlem je systém práce zleva – doprava a shora – dolů (stejně jako například čteme knihu nebo píšeme). Dalším důležitým principem strukturovaného učení je individualizace - individuálně zvolené postupy, pracovní pomůcky, prostředí, motivační prostředky a komunikace. Problém u autistických dětí nastává, když dojde k nečekané situaci - změna v režimu, v programu, v prostředí atd. Nepředvídatelnost dítě velmi stresuje a důsledkem toho se může projevit nízké sebevědomí a strach formou nevhodného chování (vztek, negativismus nebo agrese).


Strukturalizací – jednoznačným uspořádáním času, činností a prostředí - umožníme dítěti flexibilněji reagovat na vzniklé změny. Efektivní vizualizací času jsou tabule pro denní nebo týdenní režim, na které se pomocí suchých zipů připevňují piktogramy činností. Dítě tak získá přehled- co bude dělat teď a co bude následovat. Jasné a přehledné členění prostoru umožní autistickým dětem předvídat, kde se jednotlivé činnosti vykonávají. A v případě náhlé změny může prostorová struktura přispět k lepší adaptaci na nové prostředí.


K nácviku různých znalostí a dovedností se využívají úkoly pro strukturované učení. Nejjednodušší formou jsou úkoly, které dítě plní v krabici pro strukturované učení. Struktura dá vše jasně najevo a pro dítě bude snadnější úkolu porozumět a vyřešit jej. S rozvojem dovedností sebeobsluhy a samostatnosti pomáhají procesní schémata. Jednotlivé kroky běžných činnosti jsou znázorněny obrázkem a poskytují dítěti jakýsi návod (např. mytí zubů, mytí rukou, nakupování, návštěva lékaře apod.).


Silnou stránkou většiny lidí s poruchou autistického spektra (PAS) je vizuální vnímání, které je vhodné maximálně využít při vzdělávání dítěte s autismem. Vizualizace upřesní verbální informace, podporuje sebevědomí a samostatnost, rozvíjí komunikační dovednosti a usnadní zvládat strukturu jednotlivých činností, času a prostoru.


Často se podaří předcházet nevhodnému chování dětí s poruchou autistického spektra právě díky funkčnímu motivačnímu systému. Správná pozitivní motivace je velmi důležitá a musí přijít bezprostředně po splnění požadovaného úkolu nebo při vhodném chování, které je potřeba posilovat!


Pomůcky pro rozvoj a vzdělávání dětí s poruchou autistického spektra (PAS) si můžete prohlédnout na www.ucimeseradi.cz.


Zdroj: Ingrid Peníšková, info@ucimeseradi.cz