Co je integrace a jaké má výhody


Integrace jsou přístupy a způsoby zapojení žáků se zvláštními vzdělávacími potřebami do hlavních proudů vzdělávání a do běžných škol. (Průcha, Walterová, Mareš, Pedagogický slovník, 1995)

Integrace

- znamená vyučovat všechny žáky v jejich spádových školách v běžných třídách odpovídajících jejich věku a poskytovat jim a učitelům adekvátní podporu

- její úspěch nebo neúspěch nezávisí na charakteristikách žáka, ale spíše na představivosti, svědomitosti a tvůrčích schopnostech rodin, učitelů a zřizovatelů škol

- může být úspěšná za předpokladu, že vezmeme to nejlepší ze speciálního a běžného školství a zkombinujeme do jednotného systému vzdělávání

- dává příležitost dětem se všemi úrovněmi schopností, aby se v prostředí běžných škol učily společně

- respektuje individuální tempo a možnosti každého dítěte

 

Výhodou integrovaného vzdělávání je:

1. Příprava na dospělý život v běžném prostředí

2. Kvalitnější vzdělávání v důsledku vyšších nároků v běžném prostředí

3. Společné dospívání vrstevníků

4. Efektivní využívání zdrojů (speciální pedagogové a další odborníci, speciální pomůcky)

5. Rozvoj přátelství dětí se SVP s vrstevníky bez postižení

6. Snazší přijímání rozdílů

7. Práce v týmu (učitelé běžné školy, speciální pedagogové, rodiče, asistent)

8. Individuální přístup

9. Větší zapojení rodičů

10. Podpora naplňování lidských práv a vyrovnávání příležitostí

 

Integrace

- neznamená pouhé umístění dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami do běžné třídy, bez podpory a služeb, které potřebuje, aby mohlo mít úspěch

- nefunguje, když od učitele očekáváme, že bude dítě se SVP i ostatní žáky třídy učit kvalitně bez potřebné podpory

- nefunguje, když chceme, aby se všechny děti učily tytéž věci, ve stejnou dobu, stejným způsobem

- neznamená vzdát se kvalitních speciálních metod výuky, které dítě potřebuje pro vzdělávání

- neznamená přehlížení silných stránek, potřeb, preferencí a zájmů jednotlivých dětí se SVP

 

Předpoklady uskutečnění integrace

Předpokladem jsou informovaní rodiče dítěte a zájem a ochota spádové školy dítě přijmout. Podmínky pro úspěch integrace vytváří škola jako celek. Postoje vedení školy, učitelů, kteří integrovaného žáka vyučují, i těch ostatních, kteří ve třídě neučí, vytvářejí atmosféru školy. Záleží na všech pracovnících školy, zda se žák se speciálními vzdělávacími potřebami stane jejím respektovaným žákem, zda jsou mu přiznána stejná práva a také stejné povinnosti jako ostatním žákům.

 

Základními rozpoznávacími znaky fungující integrace žáka se SVP do základní školy jsou následující ukazatele:

 

Zdroj: Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat - vydalo OS Rytmus v roce 2003, www.rytmus.org

 

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz