Hobby: občanský advokát

Právo

 

Účelem občanské advokacie je spojit dobrovolníka z komunity, tak zvaného advokáta, s člověkem s mentálním postižením - partnerem. Advokát rozvíjí tento vzájemný vztah a poskytuje partnerovi podporu takovým způsobem, který umožní naplnit jeho potřeby.

Občanským advokátem se může stát kdokoliv. Jsou to lidé různého věku, pocházející z různého prostředí. Neexistují zde žádné bariéry, nerozhoduje věk, pohlaví, rasa, náboženství či vzdělání. Jedinou požadovanou kvalifikací je touha pomoci lidem méně schopným, malé množství volného času a určitá míra životní zkušenosti. Advokát musí být přesvědčen o tom, že lidé s mentálním postižením mají stejná práva a stejné potřeby jako ostatní lidé.

 

V rámci partnerství advokát:

-                    naslouchá partnerovi

-                    vysvětluje všechno, čemu partner nerozumí

-                    pomáhá najít takové informace, které partner chce nebo potřebuje

-                    doprovází partnera na různé schůzky, když je o to požádán

-                    říká pravdu

 

Advokát nikdy nedělá nic, co partner nechce a nikdy nejedná za partnera bez jeho vědomí a souhlasu.

Advokát reprezentuje přání partnera v záležitostech, které mu dělají starosti, jako např. vytváření lepších vztahů mezi ním a místní komunitou, přístup k vhodným službám, podávání žádostí či stížností na úřady. Advokát může pomoci s praktickými věcmi jako je např. zvládání týdenního rozpočtu, psaní dopisů, získávání informací apod.

Advokát nehovoří za partnera, ale pomáhá mu vyjádřit se!

 

 

Role  občanského advokáta ve dvojici

Role advokáta má dva aspekty:

  1. reprezentační:

Advokát mluví jménem Partnera tak, aby byly známy jeho názory a stanoviska. Mentálně postižení lidé, jež má společnost jen v malé úctě, se běžně setkávají ve svém okolí s reakcemi degradujícího charakteru. Ne výjimečně bývají také znevýhodněni ve svých právech a možnostech, jež mají ostatní lidé. Advokát se proto účastní schůzek, které se mohou týkat čistě praktických věcí, např. některých veřejných služeb, rozpočtování a uspořádání domácích záležitostí. Nebo se mohou týkat kvality života partnera a způsobu jejího zlepšení.

  1. sociální:

Občanská advokacie chce umožnit jak advokátovi, tak partnerovi vystavět rovnocenné partnerství plné důvěry a porozumění. Toho lze dosáhnout nabídnutím přátelství, sdílením společných zájmů a společenských aktivit a zapojením nebo znovuzapojením partnera do života komunity. Volně postavený osobní vztah je zvlášť důležitý tam, kde se převážná část lidí s mentálním postižením nachází v nerovném postavení vůči lidem kolem sebe.

 

 

Příprava občanských advokátů

 

Všichni dobrovolníci, kteří si přejí stát se občanskými advokáty, projdou nejprve základním výcvikovým kurzem, který se obvykle skládá z několika pěti či šestihodinových lekcí po dobu pěti týdnů. Během školení se dobrovolníci dozvídají o tom, co je a není mentální postižení, rozvíjejí své komunikační schopnosti včetně umění naslouchat. Učí se, jak zacházet s mocí, hněvem, učí se lépe porozumět vlastnímu já. Na konci kurzu je každý účastník pozván k osobnímu pohovoru a je-li úspěšný, stává se akreditovaným advokátem občanské advokacie.

Po získání akreditace jsou všichni advokáti pod vedením koordinátorů, kteří vyhledávají vhodné klienty a přidělují je k jednotlivým advokátům. Dále koordinátoři zajišťují zpětnou vazbu a samozřejmě také supervizi. Od advokátů je vyžadováno striktní dodržování pravidel důvěrnosti a závazku mlčenlivosti. Pokud je to vhodné, procházejí dalšími doplňkovými semináři, kurzy a školeními. Pravidelně se účastní skupinových konzultací, kde mají možnost setkat se s ostatními advokáty, popovídat si a vzájemně se podpořit.

 

 

 

Příklad z Velké Británie

Tento příklad je uveden na webových stránkách agentury Ealing & Harrow Citizen Advocacy (http://website.lineone.net/%7Eehca/examples_of_

advocacy.htm):

Fred (muž s mentálním postižením) žil nezávisle ve svém vlastním bytě, avšak bez jakékoliv sítě podpory či osobní asistence, sociálně zcela izolovaný. Dokázal přečíst a napsat několik základních slov, ale nebyl schopen číst složité věci, jako např. úřední dopisy či formuláře. Prostě je jen rovnal do úhledné hromádky poblíž předních dveří, pokud se objevily ve schránce. V důsledku toho došlo například k tomu, že Fred nepodepsal formuláře potřebné pro získání podpory na bydlení a mnohá osvobození od placení poplatků.

Fred se po nějaké době dostal do finančních problémů. Následkem toho mu hrozilo soudní vystěhování z jeho bytu. Po kontaktu s kanceláří občanské advokacie se Fred sešel se svým advokátem Peterem. Peter zjistil, že na Fredovi bylo požadováno zaplacení věcí, od nichž měl být osvobozen nebo že mu byly účtovány služby, kterých nevyužíval (např. plyn, přestože v domě není zajištěna dodávka plynu). Také nedostával veškeré příspěvky, na něž měl nárok.

S Fredovým souhlasem a jeho účastí kontaktoval Peter nejrůznější agentury – bytové oddělení, úřad sociální podpory, příslušný daňový úřad, správu elektřiny a plynu. Peter psal dopisy a telefonoval. Jakmile byly tyto neodkladné problémy vyřešeny, naučil Peter Freda třídit jeho poštu pomocí barevných kódů.

Peter od té doby navštěvuje Freda pravidelně a ujišťuje se, že už zde nejsou žádné další potíže. Oba dva se vždy těší na společná setkání a rádi navštěvují místní hospůdku a kino. Tím Peter pomáhá Fredovi poznat místní lidi a Fred si pomaličku vytváří síť přátel a kontaktů.

 

 

Zdroj: Berta Grimová – Občanská advokacie – zprostředkování a ochrana zájmů a práv občanů s mentálním postižením (diplomová práce PF UK, 2003)

 


Související články

Potřebujeme občanskou advokacii? - výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu mezi 100 uživateli s mentálním postižením ve věci potřebnosti služeb, které se zabývají obhajobou práv uživatele. celý článek

S průvodcem k běžným věcem
„Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí“, říká na téma občanské advokacie Petr Eisner. celý článek

Co je to občanská advokacie
Občanská advokacie znamená partnerství mezi osobou s mentálním postižením, které říkáme „partner“, a dobrovolníkem nazývaným „advokát“ celý článek