Počítač jako komunikační paralela


Motto: Dílnami lidskosti by měli být všechny školy

Integrace žáků s postižením do běžných škol je zatím v naší republice ve svých počátcích, přesto již existuje řada škol, které této myšlence věří a které se rozhodly aktivně se integraci věnovat. Myšlenka integrace postižených dětí do společnosti vychází z předpokladu, že tyto děti se mnohem lépe učí, vzdělávají a vyvíjejí v prostředí běžné školy, kde jsou obklopeni "normálními" dětmi, od kterých se učí sociální dovednosti, znalosti atd., zkrátka učí se od nich jak být "normální". To, že se postižené děti mohou pohybovat mezi normálními dětmi, je pro ně neoddiskutovatelným přínosem, a stejně tak z takového soužití profitují ostatní děti, které se tímto způsobem již od malička učí brát postižené lidi jako něco ve společnosti naprosto přirozeného a normálního a v dospělosti pak při setkání s těžce postiženými lidmi neklopí zrak a nepřecházejí na druhou stranu ulice.

Ve svém příspěvku vycházíme z konkrétní případové studie ze základní školy K Dolům v Praze - Modřanech. Tuto školu již druhým rokem navštěvuje velmi těžce postižený žák - Vojta. Závažnost jeho postižení vylučuje normální komunikaci s ostatními dětmi i dospělými. Vojta je němý, těžce tělesně postižený, vnímání běžné mluvené řeči mu činí potíže a není zřejmé nakolik rozumí významu řečeného. Ve spolupráci se Sdružením pro alternativní a augmentativní komunikaci proto byly navrženy dva základní způsoby rozvíjení komunikace. Do té doby se Vojta dorozumíval posunky a gesty, takže mu rozuměli jen rodiče a nejbližší příbuzní. Cílem alternativních forem komunikace je zajistit, aby Vojta mohl komunikovat s co nejširším okruhem lidí. K tomu, aby se Vojta mohl účastnit vyučování, bylo tedy zapotřebí vymyslet způsob, kterým by dokázal komunikovat s ostatními dětmi a učiteli.

První způsob alternativní komunikace spočívá ve využití komunikačního systému s obrázkovými komunikačními symboly - piktogramy (zkr. "komunikační tabulka"). V tabulce je zaneseno přes 300 slov v podobě obrázků s popisem a tabulka je využívána v kombinaci s foto - obrázkovým výkladovým slovníkem. Vojta se v tabulce orientuje velmi rychle a dokáže sdělit věty typu Terezka měla včera narozeniny, dostala dárek - bundu a boty. Jedl jsem dort a pil kolu atd. Potíže mu dělají abstraktní slova, zájmena a používání sloves. Zdá se však, že postupným procvičováním se komunikace pomocí komunikační tabulky bude zlepšovat a zdokonalovat. Výhodou komunikační tabulky je především rychlost, snadnost použití a mobilnost.

Druhý způsob komunikace spatřujeme ve využití počítače-Vojta používá dva počítače - jeden doma pro psaní domácích úkolů a her sloužících k rozvoji jemné motoriky a logického myšlení, a jeden ve škole. Zde se jedná o počítač 486 s 8 MB paměti, vybavený operačním systémem Windows 95 a textovým editorem Word 95. Vojta není schopen obsluhovat počítač myší. Ve Windows 95 existuje takzvané "usnadnění", které usnadňuje používání tohoto systému lidem s různým postižením. Jedna z funkcí usnadnění je i funkce "myš klávesnici", kterou lze aktivovat příslušnou klávesovou zkratkou a pak používat číselnou klávesnici jako myš.

Vojta píše jedním prstem jedné ruky a není schopen zmáčknout dvě klávesy najednou. I na toto pamatovali tvůrci systému Windows, a vybavili je funkcí "jedním prstem", která umožňuje mačkat klávesy SHIFT, CTRL a ALT nikoliv současně s jinými klávesami, ale po sobě. Další užitečnou funkci v sobě skrývá samotný textový editor Word 95. Při nesprávném napsání slova, což v našem případě se stává velmi často, se slovo automaticky červeně podtrhne a po zmáčknutí příslušné klávesy se nabídnou správné možnosti. Například při nesprávném zapsání slova babička -babika se nabídnou opravy batika, babyka, babinka, babiska a babička, ze kterých už je snadné vybrat správnou možnost. Tato funkce textového editoru se může zdát jako zbytečný luxus, ale pro celou řadu dysgrafiků a postižených je to však vynikající prostředek a nenahraditelná pomůcka.

Jako vynikající pomůcka pro němé lidí se ukazuje hlasový výstup počítače, který obsluhuje program CS VOICE od pražské firmy FROG systems. Jejich program umožňuje aktivovat hlasový výstup například v prostředí textového editoru Word. Při psaní počítač říká to, co se objevuje na obrazovce a to buď po písmenech, po slovech či po celých větách a odstavcích. Tento hlasový výstup se jistě hodí v nejrůznějších oblastech využití počítačů, sympatické je, že pro postižené firma FROG systems poskytuje svůj program za poloviční cenu. Program CS VOICE je rovněž nainstalován na Vojtově školním počítači, ale vzhledem k tomu, že Vojta nekomunikuje v celých větách, není tento program zatím využíván.

Počítač se ve škole uplatňuje především v rámci jednotlivých předmětů, nejširší použití má pochopitelně při výuce českého jazyka. Pro výuku čtení a psaní je používána globální metoda, protože Vojta špatně rozlišuje znění samohlásek (souhlásky mu potíže nedělají) a není schopen číst po slabikách. V současné době činí jeho pasivní slovní zásoba pro čtení asi 140 slov. Aktivní slovní zásoba (tj. slova, která je schopen psát) je nižší než 100 slov, protože v psaní se dopouští mnoha chyb a slovům je často nemožné porozumět. Často užívaná slova píše správně (babička, IKEA, prát, brambory, ručník atd.), naopak ve slovech, které se užívají méně, dělá často chyby. Vojta při sdělování nepřemýšlí ve slovech, neužívá gramatické kategorie - slova píše v základních tvarech, resp. v tvarech, v jakých si je osvojil (včera já být u teta Alena, Adam hrát si lego, atd.). Ve spontánním projevu se zaměřuje na izolovaná slova a většinou není schopen je sám poskládat do vět (IKEA jsem mámou pastelky babičkou Martin počítač banán fotbal večeři polévku = Byli jsme s mámou a s babičkou v IKEA, koupili jsme pastelky. S Martinem jsem si hrál na počítači. Měl jsem banán, díval se na fotbal a k večeři měl polévku).

Počítač se vedle uplatnění při výuce českého jazyka uplatňuje i v jiných předmětech, zejména v matematice. Vojta sčítá a odčítá čísla do sta, dopouští se však řady chyb. Pokud by se jeho schopnosti nezlepšili, i zde nabízejí tvůrci systému Windouws řešení, tj. kalkulačku. Při návštěvě obchodu bude více než snadné spočítat si kolik nákup stojí.

Jaké jsou výhody použití počítače ke komunikaci v porovnání s jinými alternativními způsoby komunikace? Těchto alternativních způsobů existuje několik - od znakových jazyků pro hluchoněmé, přes zlehčené znakové jazyky pro mentálně postižené s těžkou vadou řeči, po nejrůznější tabulky s obrázky a piktogramy a další. Přičemž pro daný druh postižení je vždy vhodný jen některý z nich. Pro Vojtu přichází do úvahy určitá forma piktogramové tabulky a počítač. Výhod spojených s použitím počítače spatřujeme několik. Předně je to ta skutečnost, že v případě komunikace prostřednictvím počítače není v podstatě omezena slovní zásoba, kterou je schopný Vojta používat v porovnání s tištěnými piktogramovými tabulkami s omezenými soubory obrázků. Další ne nepodstatnou výhodou počítače je to, že se pomocí něho postižený žák dorozumí s kýmkoliv, kdo umí číst a kdo má o komunikaci s ním zájem. V případě komunikačních tabulek a obrázkových souborů je totiž třeba nejprve se naučit, jak s těmito pomůckami pracovat, kdežto přečíst si něco z monitoru je o poznání snazší. V neposlední řadě - vezmeme-li do úvahy prudký rozvoj moderní techniky včetně počítačů a stále probíhající miniaturizace - je to i snadná manipulace a mobilita. K tomuto účelu lze totiž velmi dobře a snadno využít notebook, který si postižený může vozit s sebou na vozíčku a v případě potřeby použít.

Existují věci, které jsou nesdělitelné. Jednou z těchto věcí je i to, když si maminka postiženého dítěte přečte na monitoru počítače větu: Já chci obchod mandarinka.

Závěrem našeho příspěvku mi dovolte přednést výzvu ke všem z Vás, kteří jsou ochotni se dát stejnou komunikační paralelou a pomoci tak dalším postiženým dětem zapojit se do plnohodnotného vzdělávacího systému. Výsledky této práce stojí za to.

 

Autoři: Jana Hnilicová, Martin Šrámek, ZŠ K Dolům v Praze - Modřanech

Zdroj: SONS - IS Braillnet

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz