Co nám může dát advokacie

Právo

Služby a informace

Občanská advokacie se hodně zaměřuje na samostatnost jedinců s mentálním postižením – na dosažení i udržení jejich maximální samostatnosti za současné minimalizace vnější podpory. Tento přístup je zcela v souladu s moderním trendem, kdy dochází k odklonu od péče a pomoci k podpoře, která umožní jedinci, aby si mohl pomoci sám. Podpora by měla být co nejpřirozenější, měla by maximálně vycházet z potřeb a prostředí mentálně postiženého.

Všechny tyto podmínky občanská advokacie splňuje: občanský advokát je člověk z místní komunity, ve které partner - mentálně postižený jedinec - žije, občanský advokát plně respektuje přání a potřeby partnera a řídí se jimi, je vůči partnerovi zcela loajální. Nikdy nejedná za partnera bez jeho vědomí a souhlasu, nemluví za něho, pouze napomáhá komunikaci mezi partnerem a někým dalším – zajišťuje, že je partner vyslyšen a správně pochopen a naopak. Občanský advokát za partnera nesmí ani rozhodovat, jen mu napomáhá získat dostatek informací, které k učinění nějakého rozhodnutí potřebuje.

 

Ochrana práv

Občanská advokacie klade silný důraz na ochranu a prosazování zájmů a práv lidí s mentálním postižením. Občanský advokát se snaží zajistit pro mentálně postiženého rovnoprávné postavení ve společnosti a propaguje pozitivní pohled na jedince s mentálním postižením, tak aby dosáhl úcty a respektu, jaké si zaslouží.

Postavení lidí s mentálním postižením ve společnosti nezměníme vyhlašováním různých deklarací, chart a konvencí. Vztah společnosti k postiženým spoluobčanům změníme jedině vlastním, individuálním postojem, který se projevuje zejména v našem chování.

 

Komunita

Občanská advokacie, tak jako mnoho jiných služeb v anglosaských zemích, klade značný důraz na péči komunitní a omezuje tak péči institucionální. Lidé s mentálním postižením žijí v mnoha případech v jakémsi začarovaném kruhu mezi svou rodinou, školou a stacionářem, příp. jinou institucí, kdy rodiče a vychovatelé jsou jediní lidé bez postižení, s kterými jsou v kontaktu. Občanský advokát se stává člověku s mentálním postižením přítelem, rádcem a průvodcem, který pomáhá najít další přátele a známé.

Silná komunita je schopná posílit ohrožené a slabé jednotlivce nebo celé skupiny k soběstačnosti a nezávislosti. Takový přístup podporuje i Ministerstvo práce a sociálních věcí v reformě sociálních služeb. Velkou překážkou se zde ale ukazuje nepřipravenost mnohých občanů na tradiční komunitní život, na tolerantní přístup k ohrožených obyvatelům, na tzv. sousedskou výpomoc. V první řadě je tedy nutné pracovat s komunitou jako takovou. K tomu je určena komunitní práce coby specifický typ sociální práce.

 

Finanční náklady

Finanční výhody, které občanská advokacie přináší, jsou nesporné. Agentury, které zajišťují tuto službu, zaměstnávají jen několik málo placených zaměstnanců – koordinátorů. Občanští advokáti jsou dobrovolníci, jimž se proplácí jen cestovní náklady, pokud jsou nějaké, případně telefonní karty. Všichni občanští advokáti jsou kryti pojištěním odpovědnosti za škodu. V západních zemích, kde je dobrovolná činnost hojně rozšířená, nabízejí mnohé pojišťovny speciální ceny pro pojištění dobrovolníků. Tato praxe se již začíná uplatňovat také v České republice.

Z dlouhodobého hlediska přináší občanská advokacie výraznou finanční úlevu také státu. Pomocí podpory občanského advokáta – dobrovolníka se z člověka s mentálním postižením stává maximálně samostatný jedinec, který se o sebe postará sám, tzn. bez zásahu nějaké instituce. A dnes už velmi dobře víme, že nejdražší možnou formou péče o občany s postižením je právě péče institucionální, nikoliv péče komunitní.

 

Základní principy

Projekt občanské advokacie se drží následujících základních principů, jak je uvádí např. Kingston Advocacy Group na svých webových stránkách (http://www.surreyweb.org.uk/kag/guide.htm): nezávislost, jeden na jednoho, loajalita, volně stanovené, pozitivní image.

Nezávislost:

Pro dobré poskytování podpory a pomoci člověku s mentálním postižením je podstatné, že advokát je nezávislý na agenturách či prostředí, které poskytují služby jeho partnerovi. Měl by být nezávislý také na rodině partnera či dalších lidech, jejichž zájmy se mohou výrazně lišit. V případě advokáta nesmí dojít ke střetu zájmů.

Jeden na jednoho:

Vztah mezi dvěma jednotlivci je základním kamenem občanské advokacie. Je tak zajištěno, že čas a energie advokáta jsou zcela zaměřeny na zájmy jeho klienta, na rozdíl od profesionálního vztahu, kde partner může být pouze jedním z mnoha klientů nebo uživatelů.

Loajalita:

V první řadě se jedná o loajalitu advokáta vůči klientovi, pokud společně chtějí reprezentovat jeho/její zájmy. To znamená, že nejde o loajalitu k těm, kdo poskytují služby partnerovi, o loajalitu k rodině nebo přátelům partnera, nebo dokonce k samotné kanceláři občanské advokacie, ale pouze k partnerovi jako takovému.

Volně dané:

Na rozdíl od ostatních, kdo vstupují do života člověka s mentálním postižením, přichází advokát proto, že chce, a ne proto, že je placený za to, aby s partnerem byl. Ani advokát, ani partner nesmí chápat občanskou advokacii jako práci. To, co je poskytováno, je poskytováno zdarma a organizace nehradí advokátovi jeho výdaje. Ačkoliv dvojice jsou často připraveny pomocí nestátních neziskových organizací, ty advokáty nezaměstnávají, protože jejich primární loajalita směřuje vždy k partnerům a až poté k projektu advokacie, jehož role je podporovat dvojici.

Pozitivní image:

Lidé, kteří se nějak liší a jejich odlišnost není společností kladně ohodnocena, jsou často obklopeni negativní image, která má mnoho podob. Advokáti musí čelit této negativní image a pomáhají propagovat naopak „pozitivní“ (např. zdvořilý, vážící si) pohled na jejich partnera jako osobu.

 

Organizační a finanční zajištění

Tato služba podporuje jedince s mentálním postižením ve všech oblastech, ve kterých si on sám přeje nějaké zlepšení. Taková podpora by měla být umožněna zdarma každému, komu je tato služba nabízena.

Aby zůstala občanská advokacie pevně na straně jedince, musí se vyhnout konfliktu zájmů, a proto se snaží najít takové zdroje financování, které nejsou nijak spojeny s dalšími běžnými službami, jež jsou občanům s mentálním postižením obvykle poskytovány (sociální odbor, osobní asistence, zdravotní péče apod.). Ve skutečnosti je zajištění takových zdrojů financování velmi složité, těžké a mnoho projektů má proto přinejmenším jeden zdroj financování ze zdravotnických či sociálních služeb, avšak alespoň se snaží operovat s nimi maximálně nezávisle tak, aby tyto služby nezískaly nad občanskou advokacií kontrolu.

Nejlepším kompromisem je tedy pestrá řada zdrojů financování, která v Británii zahrnuje např. granty či britskou národní loterii. Občanská advokacie tak není závislá na žádné organizaci, která by jim říkala, co mají či nemají dělat.

 

Zdroj: Berta Grimová – Občanská advokacie – zprostředkování a ochrana zájmů a práv občanů s mentálním postižením (diplomová práce PF UK, 2003)
Související články

Potřebujeme občanskou advokacii? - výsledky výzkumu
Výsledky výzkumu mezi 100 uživateli s mentálním postižením ve věci potřebnosti služeb, které se zabývají obhajobou práv uživatele. celý článek

S průvodcem k běžným věcem
„Uživatelé nemají někdy vůbec povědomí o tom, jaká mají práva a diví se tomu, že by mohli dělat některé věci, které jsou pro lidi bez postižení samozřejmostí“, říká na téma občanské advokacie Petr Eisner. celý článek

Co je to občanská advokacie
Občanská advokacie znamená partnerství mezi osobou s mentálním postižením, které říkáme „partner“, a dobrovolníkem nazývaným „advokát“ celý článek