Právo a lidé s postižením

Právo

 

Mezinárodní dokumenty a světové trendy

 

Všechny současné právní dokumenty odrážejí filozofii, že člověk s MP je předmětem sociálních práv. V praxi to představuje snahu o trvalé zlepšování životních podmínek, zajištění rovnoprávného postavení a naplnění základních a specifických potřeb osob s MP.

Ve všech uvedených dokumentech jsou zastoupeny současné trendy:

§         personalizace

§         normalizace

§         partnerství

§         decentralizace

§         deinstitucionalizace

§         koordinace

§         integrace, inkluze

 

Všeobecná deklarace lidských práv

-    10.12.1948, Charta OSN

-    čl. 1: „všichni lidé se rodí svobodní a rovní v důstojnosti a právech“

-    cíl: přimět každého jednotlivce i příslušné orgány k prosazování úcty k právům a svobodám občanů prostřednictvím výchovy a vzdělávání

 

Evropská konvence o ochraně lidských práv a základních svobod

-    1950, Rada Evropy

 

Evropská sociální charta

-    1961, Rada Evropy

-    vymezuje a definuje obsah jednotlivých práv a zvlášť zdůrazňuje práva určitých kategorií osob vyžadujících zvláštní ochranu

-    výslovně zmiňuje právo na zaměstnání osob se zdravotním postižením: „Osoby zdravotně postižené mají právo na přípravu k výkonu zaměstnání a na profesní a sociální readaptaci, bez ohledu na původ a povahu jejich postižení.“

 

Deklarace práv mentálně postižených osob

-    1971, OSN

-    mentálně postižená osoba má stejná práva jako ostatní občané, výslovně:

§   právo na řádnou léčebnou péči, výuku a výchovu, které umožní v maximální míře rozvinout její možnosti a schopnosti

§   plné právo pracovat podle svých možností nebo se zabývat jinou užitečnou činností a žít se svojí rodinou

§   pokud je nevyhnutelné umístění ve speciálním zařízení, musí podmínky v něm co nejvíce odpovídat podmínkám normálního života

§   omezení nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům musí být jasně určeno a pravidelně kontrolováno, zároveň musí být stanoven kvalifikovaný opatrovník

-    čl. 6: „postižený má právo být chráněn před jakýmkoli vykořisťováním, zneužíváním nebo ponižujícím zacházením“


Deklarace práv zdravotně postižených osob

-    vyhlášeno Valným shromážděním OSN, 1975

-    „Zdravotně postižení, bez ohledu na původ, povahu a závažnost svého postižení, mají stejná základní práva jako jejich vrstevníci, mezi něž patří v prvé řadě právo žít důstojný, pokud možno plnohodnotný, život.“

 

Úmluva č. 159 o pracovní rehabilitaci a  zaměstnávání zdravotně postižených

-    1985, Mezinárodní organizace práce

-    osoba se zdravotním postižením = „každá osoba, jejíž vyhlídky nalézt a zachovat si vhodné zaměstnání a dosahovat v něm postupu jsou podstatně sníženy v důsledku náležitě ověřeného tělesného nebo duševního poškození“

 

Úmluva o právech dítěte

-    1989, OSN

-    čl. 23: „Duševně nebo tělesně postižené dítě má požívat plného a řádného života v podmínkách zabezpečujících důstojnost, podporujících sebedůvěru a umožňujících aktivní účast dítěte ve společnosti.“

 

Standardní pravidla pro vyrovnání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

-    28. října 1993, Valné shromáždění OSN

-    cíl: zajistit pro ZP stejná práva, jako mají ostatní, za tímto účelem mají být přijata příslušná opatření odstraňující překážky, které brání zdravotně postiženým v uplatňování těchto práv a v plné integraci do všech společenských aktivit

-    Standardní pravidla nejsou z hlediska mezinárodního práva závazná, pokud však budou aplikována velkým počtem států, mohou se stát mezinárodním obyčejovým právem

 

Helsinská deklarace o rovnosti a službách pro lidi s MP

-    1996

-    prosazuje zejména:

§   přístup ke službám, které musí vycházet z potřeb lidí s MP, v místě bydliště

§   život v co nejméně omezujícím prostředí a právo na soukromí

§   alternativní služby komunitního typu

 

Deklarace o prevenci postižení

-    1981

 

 

 

Legislativa v České republice

 

Listina základních práv a svobod

-    vychází z nedotknutelnosti a univerzálního charakteru přirozených lidských práv

-    listina neobsahuje výslovné ustanovení o zákazu diskriminace z důvodu zdravotního postižení

-    o osobách ZP hovoří přímo pouze čl. 29: „právo na zvýšenou ochranu zdraví při práci a na zvláštní pracovní podmínky“ a „právo na zvláštní ochranu v pracovněprávních vztazích a na pomoc pří přípravě k povolání“

 

 

V ČR byl ustaven Vládní výbor pro zdravotně postižené občany usnesením vlády ČR č. 151 už v roce 1991. Jeho předsedou je premiér vlády ČR, prvním místopředsedou ministr práce a sociálních věcí;druhým místopředsedou ministr zdravotnictví a třetím místopředsedou předseda Sboru zástupců organizací zdravotně postižených. Vládní výbor vypracoval:

 

Národní plán pomoci zdravotně postiženým občanům

-    červen 1993

 

Národní plán opatření pro snížení negativních důsledků zdravotního postižení

-    1993 a jeho aktualizace, usnesením vlády ČR č. 493

-    vychází ze zkušeností získaných při plnění předchozího programu a klade větší důraz na adresnost poskytovaných finančních prostředků

-    více podporuje vlastní iniciativu a aktivitu ZP a zainteresoval na odstraňování architektonických, orientačních, komunikačních a psychologických bariér kromě státu také obce a jednotlivé právnické či fyzické osoby

-    některá z navrhovaných opatření však nebyla dosud realizována, mimo jiné i příprava zákona o těžce zdravotně postižených

 

Národní plán vyrovnávání příležitostí pro osoby se zdravotním postižením

-  1997

 

 

Výchova a vzdělávání

 

Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol a vyšších odborných škol, v platném znění

-    dává přednost integrovanému vzdělávání, teze: Vzdělávejme zdravotně postižené děti v běžných školách, pokud je to možné, ve speciálních pouze pokud je to nutné.

 

Vyhláška MŠMT č. 127/1997 Sb., o speciálních školách a speciálních mateřských školách

 

 

Rodina a sociální zabezpečení

 

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění

-    při stanovení výše sociálního příplatku je použit nejvyšší koeficient, jde-li o dítě dlouhodobě těžce ZP, dlouhodobě ZP a dlouhodobě nemocné

-    rodičovský příspěvek při péči o dlouhodobě ZP dítě až do sedmi let věku dítěte

 

Zákon č. 100/1998 Sb. o sociálním zabezpečení, v platném znění

-    příslušné státní orgány poskytují občanům těžce ZP služby, věcné dávky, peněžité dávky a bezúročné půjčky k překonání obtíží vyplývajících z jejich postižení; zajišťuje se jim zejména společné stravování a rekreace, poskytuje pečovatelská služba a pomůcky potřebné k odstranění, zmírnění nebo překonání následků jejich postižení nebo peněžitý příspěvek na zakoupení těchto pomůcek

-    občanům s těžkým tělesným, smyslovým nebo mentálním postižením, které podstatně omezuje jejich pohybovou nebo orientační schopnost, se poskytují podle druhu a stupně postižení mimořádné výhody, zejména v dopravě nebo při potřebě průvodce

 

Zaměstnanost

 

Zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění

-    právo na zaměstnání je zaručeno všem občanům, mimo jiné bez ohledu na zdravotní stav

-    § 22: občané se ZPS s těžším ZP se umísťují zejména do výrobních družstev invalidů, do hospodářských zařízení svazů ZP a do chráněných dílen a pracovišť

-    ukládá zaměstnavatelům povinnost vytvářet a vyhrazovat pracovní místa vhodná pro občany se ZPS a předkládat jejich seznam spolu s popisem činnosti a pracovních podmínek úřadu práce

-    § 24: zaměstnavatel je povinen zaměstnat občany se ZPS ve výši povinného podílu občanů se ZPS na celkovém počtu svých zaměstnanců stanoveného nařízením vlády. Tento povinný podíl nesmí být vyšší než 8% zaměstnanců.

-    výpověď může dát zaměstnavatel zaměstnanci se ZPS jen s předchozím souhlasem ÚP, jinak je neplatná

 

Vyhláška MPSV č. 115/1992 Sb., o provádění pracovní rehabilitace občanů se ZPS

-    nárok na pracovní uplatnění přiměřené pracovních schopnostem

-    pracovní rehabilitace zahrnuje poradenskou službu při volbě povolání nebo jiného pracovního uplatnění, přípravu pro pracovní uplatnění, umísťování do zaměstnání a vytváření vhodných podmínek pro jeho výkon

 

 

 

Autor: B. Grimová

 
Související články

Průlomová konvence OSN vstoupila v platnost
Konvence, která vyplňuje velkou mezeru v mezinárodní legislativě, napomůže ochránit práva více než 650 milionů osob s handicapem. celý článek

Práva pacientů
naše práva dle etického kodexu MZ ČR celý článek