Spravedlnost v trestním řízení

Právo

 

PŘÍSTUP K SPRAVEDLNOSTI A SPRAVEDLIVÉMU JEDNÁNÍ PŘI TRESTNÍM ŘÍZENÍ

Prohlášení Asociace lidí s mentálním postižením USA – the ARC

 

PROBLÉM

Osoby s mentálním postižením, které se dostanou do systému trestního práva jako oběti, svědkové, nebo obžalovaní, budou s  větší pravděpodobností čelit nespravedlnosti, pokud tento systém neuváží jejich postižení a schopnosti.

Mezi zásadnější problémy patří:

 • Strach, předsudky a nedostatek porozumění vůči lidem s mentálním postižením stále existují a zvětšují se, když se dostanou do styku se zločinem.
 • Většina právních zástupců, soudců, soudních zřízenců a občanů - porotců nemá znalosti a zkušenosti nutné k tomu, aby zajistili občanům s mentální retardací spravedlnost.
 • Příslušná pátrání a odborná svědectví k zajištění přiměřené obrany jsou nákladná. Protože většina lidí s mentální retardací má jen omezené prostředky, pátrání a odborná svědectví nemusí být k dispozici.
 • Uvěznění (ve vazbě nebo v trestu) s mentální retardací jsou zvláště zranitelní šikanou a vykořisťováním.
 • Je málo uznávaných organizací zabývajících se informacemi, výcvikem a technickou pomocí lidem s mentální retardací, kteří se dostali do styku se systémem trestní justice.
 • Testy, připravené k určení zda lidé s duševní nemocí rozeznávají dobré od zlého nemohou a neměly by být používány u lidí s mentální retardací.
 • Statistiky a jiné informace sledující účast lidí s mentální retardací v systému trestní justice jako oběti nebo obžalovaní jsou neúplné.
 • Lidé s mentální retardací se v systému trestní justice setkávají s těmito problémy způsobenými jejich postižením:
  • Jejich postižení není zaznamenáno úřadem, protože oni sami se je snaží skrýt.
  • Poskytují obviňující, ale nepřesná „přiznání“, protože se snaží vyhovět, nebo jsou zmateni nebo zavedeni nepřiměřenými vyšetřovacími metodami.
  • Jsou shledáni nezpůsobilými státi před soudem, protože nerozumí trestně právním postupům.
  • Jsou shledáni nezpůsobilými a nesmyslně umístěni na dlouhou dobu do ústavu aby „znovuzískali způsobilost“.
  • Jsou neschopni  spolupracovat se svým advokátem na vlastní obhajobě.
  • Nevědomky se zříkávají svých práv  po vyslechnutí povinných varování
  • Stávají se obětí systému trestní justice, protože jejich výpovědi jako svědka, oběti, nebo obžalovaného nejsou považovány za důvěryhodné.STANOVISKO

 

The Arc doporučuje, aby systém trestní justice dodržoval následující principy:

 • Osoby s mentální retardací, stejně jako ostatní občané Spojených Států jsou podle Ústavy a Listiny lidských práv chráněni a mají právo k spravedlivému nakládání v systému trestní justice. Spravedlivé nakládání vyžaduje uvažovat všechny rozměry jednotlivce a jejich okolnosti, včetně mentální retardace.
 • Osoby s mentální retardací musí mít přístup k vzdělání, které mimo jiné zvýší jejich schopnost chránit se před trestním obviněním a předejít trestné činnosti.
 • Obhájcům, žalobcům, soudcům,soudnímu personálu, soudním hodnotitelům, orgánům vykonávání práva, poskytovatelům pomoci obětem a zákonodárcům musí být poskytnuto poučení o mentální retardaci, aby se zvětšila pravděpodobnost, že s osobami s mentálním postižením bude spravedlivě zacházeno.
 • Je nutno zajistit práva osob s mentální retardací, které se stanou obětí zločinu. Musí se jim dostat pomoci, kterou potřebují, aby jejich případ byl efektivně vyřizován. Soudci by měli být poučeni, že přítomnost mentální retardace neovlivňuje důvěryhodnost svědka, pro poroty, které jsou přizvány, aby zvážily míru důkazů a rozhodovat případy, by mělo být připraveno přiměřené poučení.
 • Pokud jsou osoby s mentální retardací přizvány jako svědci, musí se jim dostat přiměřené pomoci, aby jejich výpovědi byly považovány za důvěryhodné. (Tato pomoc např. zahrnuje vyškolenou osobu, která pomáhá svědkovi s mentální retardací porozumět postupu soudu).
 • Před výslechem musí mít osoby s mentální retardací možnost mluvit s obhájcem, který rozumí problematice mentální retardace a systému trestní justice.
 • Osobám s mentální retardací, obžalovaným z trestných činů, musí být poskytnut kompetentní obhájce, který rozumí jejich postižení a má přístup k seznamu soudních znalců ve věci mentální retardace.
 • Pokud je obžalovaný s mentální retardací shledán vinným, jakýkoli rozsudek, trest, habilitace, nebo služby jako např. společensky prospěšná činnost musí respektovat postižení obžalovaného.
 • Pokud připadá v úvahu možnost výkonu trestu na svobodě, je třeba poskytnout osobám s mentálním postižením podpůrné služby ke zvládání života v běžné společnosti. Na základě jejich odsouzení nebo kriminálního pozadí jim nesmí být odepřena možnost léčby nebo sociálních služeb.
 • Pokud je člověk s mentální retardací uvězněn, musí mu být poskytnuto vzdělání, rehabilitace a přiměřené ubytování.
 • Při uvěznění se vězeňský systém musí postarat o jeho osobní bezpečnost a péči, včetně ochrany před ostatními vězni.

·        Stávající praxe, kdy schopnost stát před soudem, trestní zodpovědnost a polehčující okolností jsou při rozsudcích zvažovány případ od případu určování, se ukázal nedostačující pro ochranu práv jednotlivců s mentální retardací. Mentální retardace v zásadě umožňuje tolik možností nedorozumění, dezinformace a nepřiměřené obhajoby, že použití trestu smrti je nepřijatelné. Lidé s mentální retardací by měli být vyjmuti z možnosti trestu smrti, ale nikoli z jiných přiměřených trestů, případ od případu.

.

Zdroj: The ARC - Access to justice and fair treatment under the criminal law, publikováno s laskavým svolením The Arc of the United States, překlad Ivan Pergler

 

 


Související články

Způsobilost k právním úkonům a opatrovnictví
Výběr z občanského soudního řádu - paragrafy upravující řízení o zbavení, omezení či vrácení způsobilosti k právním úkonům a řízení opatrovnické. celý článek