Ombudsman - veřejný ochránce práv


 

1. Jaké je poslání veřejného ochránce práv(dále jen ochránce)?

Veřejný ochránce práv v České republice působí podle zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění zákona č. 265/2001 Sb. (dále jen "zákon"), k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí, vykonávajících státní správu, pokud:

2. Jakých institucí se může podnět týkat?

3. Kam pravomoc ochránce nesahá? Čím se zabývat nemůže?

Zákon sice poskytuje ochránci rozsáhlá oprávnění provádět v jednotlivých věcech nezávislá šetření, nemá však právo a nemůže v žádném případě nahrazovat činnost orgánů státní správy a nemůže měnit nebo rušit jejich rozhodnutí. Při zjištění pochybení však může požadovat od úřadu či instituce, aby sjednal nápravu. Zákon také nedává ochránci právo vstupovat do soukromoprávních sporů mezi občany (včetně sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli), do soudního rozhodování sporů, není odvolacím místem a ani jinak nemůže ovlivňovat výkon soudní moci. Působnost ochránce se tak nevztahuje na:

4. Jak má vypadat podnět?

I když samotné vyřizování podnětů ochráncem není svázáno mnoha formálními pravidly, zákon ukládá, zejména v zájmu ochrany osob před neoprávněným zásahem do jejich práv, dodržení několika náležitostí podnětu. Jejich respektování ihned při prvním kontaktu pomůže nejen ochránci ale i stěžovateli tím, že se zabrání zbytečné korespondenci, spojené s doplněním podnětu, a tím se celá věc značně urychlí. Podnět může být učiněn písemně nebo také ústně do protokolu v sídle veřejného ochránce práv v Brně.

Je třeba, aby podnět podala sama osoba, která se dožaduje ochrany svých práv, nelze podávat podnět ve prospěch jiných svéprávných osob. V případě, že je podáván podnět v zastoupení jiné osoby, je třeba oprávněnost tohoto úkonu doložit její písemnou plnou mocí či jiným dokladem s uvedením rozsahu oprávnění.


Podněty podle uvedeného zákona lze podávat písemně na adresu: Kancelář veřejného ochránce práv, Údolní 39, 602 00 Brno, nebo osobně v místě KVOP do protokolu. Písemný podnět je možno osobně přinést do podatelny KVOP v pracovní dny v době 8:00 - 16:00 hod.

5. Podnět by měl vždy obsahovat:

6. Jak bude ochránce postupovat s vadným podnětem?

Určité formální, či obsahové vady, které podnět vykazuje, mají vliv na jeho projednání. Ochránce musí podnět odložit, pokud věc, které se podnět týká, nespadá do jeho působnosti (tj. nesměřuje proti jednání orgánů a institucí, uvedených v bodě 2) anebo se netýká osoby, která podnět podala.
Ochránce může podnět odložit, jestližeInformace o podnětech zaslaných ochránci práv:
   Tel.:  +420 542 542 888
 
 
 
 
Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv, www.ochrance.cz
 
 
 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz