Třídní asistenti jsou pilíři integrace

Škola

 

Charakter speciálních potřeb integrovaného žáka může vyžadovat natolik individuální přístup, že neumožňuje vyučujícímu věnovat se v potřebné míře žákovi i ostatním dětem ve třídě. V těchto situacích je ve třídě nutná přítomnost další osoby – asistenta. Asistent pracuje ve třídě vždy na základě posouzení a doporučení odborného pracoviště.

Asistent je veden třídním učitelem a pracuje podle jeho pokynů. Účastní se aktivně sestavování IVP, je třeba, aby měl k dispozici potřebné pomůcky, je seznámen s dítětem a jeho rodinou, se specifickými potřebami dítěte (pomoc se sociální adaptací v novém prostředí, pomoc při získání pracovních návyků, při trénování soustředěnosti, při vytvoření struktury vyučovacích hodin).

Asistent po dohodě s učitelem pracuje ve třídě s integrovaným žákem i s ostatními žáky.

 

 

náplň práce asistenta učitele

 

è      je přítomen ve třídě po celou dobu vyučování

è      po domluvě s učitelem pracuje s dítětem podle IVP

è      po domluvě s učitelem se zapojuje do práce se třídou (výměna rolí asistent-učitel)

è      pomáhá dítěti s přípravou pomůcek na vyučování

è      pomáhá dítěti s orientací po školní budově, při přesunech mimo budovu a s jednoduchou obsluhou

è      účastní se schůzek, které se týkají integrovaného dítěte

è      je součástí týmu pro tvorbu IVP

è      účastní se konzultací k sestavování měsíčních plánů pro jednotlivé předměty

è      řídí se pokyny učitele a podle potřeby pracuje s ostatními dětmi ve třídě

è      účastní se pravidelných školení asistentů pořádaných SPC nebo jinou organizací

 

Asistenti, především nejsou-li přímo zaměstnanci školy, musí mít alespoň  středoškolské vzdělání. Z praxe vyplývá, že není podmínkou, aby měli vzdělání pedagogického směru, i když to bývá výhodou. Při pečlivém výběru se rovněž osvědčilo využívání občanů vykonávajících civilní službu.

Dalšími kritérii při výběru asistentů jsou jejich:

-         schopnost práce s dětmi i s dětmi se SVP

-         empatie

-         tvořivost při práci s dětmi i při přípravě pomůcek

-         dovednost komunikovat s učiteli, rodinou a ostatními žáky

-         trpělivost

-         ochota učit se novému

 

V praxi se osvědčilo průběžné vzdělávání asistentů organizované speciálně pedagogickými centry a dalšími organizacemi. Některé z organizací mají již tyto kursy akreditované MŠMT ČR. Vzdělávání asistentů je zvlášť důležité v případě, že asistenti nejsou zaměstnanci škol, ale jiných subjektů. Obsahem seminářů může být například:

-         seznamování asistentů s metodami při výuce trivia

-         úpravy učebních témat

-         alternativní způsoby výuky (např. skupinová práce)

-         možnosti zapojení dítěte do práce kolektivu

-         motivace, odměna a trest

-         piktogramy – kdy je použít, jejich význam a výhody

-         jak udělat strukturu vyučovací hodiny

-         návody jak reagovat na nepřijatelné chování

-         způsoby spolupráce s třídním učitelem

-         možnost vzájemné výměny rolí učitel-asistent, nácvik, vyhledávání vhodných příležitostí při jednotlivých hodinách

-         praktické informace o lékařských a psychologických diagnózách integrovaných žáků

-         školení první pomoci

-         rozbor problematických situací, s nimiž se asistenti setkali, pomocí supervize

 

Jaký je rozdíl mezi asistentem učitele a osobním asistentem?

V současné době je velmi často diskutován rozdíl mezi asistentem učitele a asistentem osobním.

Z definice osobní asistence Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývá, že jde o „osobní pomoc se zvládnutím běžných každodenních dovedností a úkonů, které by člověk dělal sám, nebýt zdravotního postižení nebo jiné znevýhodňující okolnosti. Jde o službu, která se poskytuje v přirozeném prostředí bez omezení rozsahu, místa a času na základě dohody s klientem“. Jde o sociální službu. Ve školním prostředí osobní asistent poskytuje většinou fyzickou pomoc dětem s postižením. Nejedná se o pedagogickou nebo pomocnou pedagogickou činnost jako v případě asistenta učitele.

 

Spolupráce učitele a asistenta

Zodpovědnost za školní vzdělávání integrovaného žáka nese třídní učitel a další vyučující. Asistent pracuje podle pokynů učitele a nestává se učitelem integrovaného žáka.

Pro dobrou spolupráci mezi učitelem a třídním asistentem je důležitá vzájemná informovanost a vymezení kompetencí. Pro vzájemnou informovanost a vedení třídního asistenta jsou důležité pravidelné schůzky učitele a asistenta. Na těchto schůzkách dojde k výměně informací o práci integrovaného žáka a asistent získá od učitele instrukce pro svou práci, a to jak s integrovaným žákem, tak ostatními dětmi ve třídě. Na učiteli vždy zůstává zadávání a kontrola domácích úkolů, zadávání a hodnocení školní práce, zapisování známek do žákovské knížky, pozitivní i negativní hodnocení chování integrovaného žáka.

 

 

Zdroj: OS Rytmus - Co byste měli vědět o integraci a nevíte, koho se zeptat, 2003

 


Související články

Co po škole - jak to vidí spolužáci
Několik citací z dopisů nositelů ceny Martina Palase o tom, jak by pomohli svému spolužákovi s postižením při plánování co po škole. celý článek

Integrace - příručka pro rodiče
Fakta o české legislativě a tipy, jak dosáhnout přijetí dítěte se speciálními potřebami do běžné základní školy.. celý článek

Školní integrace je o souhře kolektivu
říká Mgr. Vladimíra Venhodová, nositelka ceny Martina Palase. celý článek

Integrace do základní školy
Přestože v naší republice disponujeme kvalitní sítí speciálních škol, měli by mít rodiče dětí s mentálním postižením možnost zvolit vzdělávací cestu pro své dítě. celý článek