Bydlení pro znevýhodněné osoby v EU

Bydlení

Směrnice pro politiku přístupu k bydlení pro znevýhodněné kategorie osob

 

 

Z práce uskutečněné v rámci projektu Rady Evropy věnovaného lidské důstojnosti a sociálnímu vylučování (Human Dignity and Social Exclusion, HDSE) vyplynulo, že přístup znevýhodněných skupin populace k bydlení, zaměstnání, sociální ochraně, zdravotní péči a vzdělávání je problémem, kterému čelí všechny členské státy Rady Evropy.

 

 

V této souvislosti zahájila v červnu 1999 činnost skupina odborníků pro přístup k bydlení (CS-LO). Tyto směrnice vycházejí ze zjištění vědecké práce (tato zjištění jsou prezentována v samostatných zprávách) a návrhů skupiny CS-LO.

 

 

Obecné principy politik přístupu k bydlení pro znevýhodněné kategorie osob

 

 • V souvislosti s politikami bydlení je třeba respektovat a chránit základní lidská práva pokrytá Evropskou úmluvou o lidských právech, zvláště právo na respektování soukromého a rodinného života a domova (článek 8) a právo na nerušené užívání majetku (článek 1 protokolu č. 1).

 

 

 • V Agendě Habitat OSN vlády znovu potvrzují svůj závazek zajistit plnou realizaci lidských práv stanovených v mezinárodních instrumentech a v této souvislosti zvláště právo na přiměřené bydlení, které zakotvuje Všeobecná deklarace lidských práv a Mezinárodní pakt o ekonomických, sociálních a kulturních právech, s přihlédnutím k tomu, že právo na přiměřené bydlení bude naplňováno postupně.

 

 

 • Členské státy Rady Evropy by měly věnovat zvláštní pozornost budování podpůrného rámce pro své politiky bydlení, v souladu s doporučeními Agendy Habitat OSN.

 

 

 • Každý členský stát by měl mít a měl by aktivně prosazovat zákony a předpisy k prevenci jakékoli diskriminace v přístupu k bydlení.

 

 

 • Osoby znevýhodněné z více důvodů a osoby vyžadující péči by měly dostávat specifickou podporu, která uspokojí jejich speciální požadavky na bydlení, a měly by mít právo na odpovídající sociální služby a sociální podporu.

 

 

 • V zemích, které v nedávných letech zprivatizovaly velkou část fondu státních bytů, by měla být zavedena vhodná opatření bytové politiky, která by měla bránit nežádoucím důsledkům, jež mohou mít privatizace bytového fondu a restituce pro znevýhodněné kategorie osob.

 

 • Všechny členské státy Rady Evropy by měly zvážit ratifikaci a implementaci mezinárodních právních instrumentů souvisejících s politikou bydlení, zvláště článku 31 Revidované Evropské sociální charty (právo na bydlení).

 

 • Země, které tak ještě neučinily, jsou vyzývány, aby vypracovaly komplexní právní rámec pro přístup znevýhodněných kategorií osob k bydlení, který bude podporovat státní politiky bydlení a  současně bude přihlížet k překážkám trhu a příležitostem a respektovat mezinárodní standardy.

 

 • Státní orgány by měly na všech úrovních propagovat, usnadňovat a podporovat vznik občanských organizací zaměřených na zajišťování bydlení pro znevýhodněné kategorie osob, a měly by jim dle potřeby poskytovat zdroje pro jejich fungování.

 

 • Nabídka dostupného bydlení by měla být rozšířena, mimo jiné povzbuzováním a podporou dostupného vlastnictví bytů a rozšiřováním nabídky dostupného státního, družstevního a soukromého bydlení díky partnerství mezi veřejnými a soukromými iniciativami a vytvářením a podporou tržně orientovaných pobídek při současném řádném respektování zákonných práv a povinností nájemců i majitelů.

 

 • Trh by měl nabízet rozmanitou škálu různých typů bytových jednotek, včetně bydlení, které je vhodné a dostupné pro lidi s nízkými příjmy. Státní orgány by měly vytvořit právní rámec a účinný systém příspěvků na bydlení nebo jiných vhodných opatření zaměřených na lidi s nízkými příjmy nebo na lidi mající problémy s přístupem k bydlení, zvláště na místních trzích bydlení, kde je dostupné bydlení nedostatkovým zbožím.

 

 • Zvláštní pozornost je zapotřebí věnovat podpoře takového sociálního složení, které by zabránilo segregaci v bydlení, uzavírání chudých obyvatel do ghett a geografickým rozdílům mezi nabídkou a poptávkou, které by nevyhnutelně ještě zhoršovaly přístup znevýhodněných kategorií osob k bydlení.

 

 • Všechny vlády by měly podporovat poskytování přístřeší a základních služeb a zajišťování vzdělávacích a zdravotnických zařízení pro bezdomovce a vysídlence, ženy a děti, které přežily násilí v rodinách, osoby se zdravotním postižením, seniory, oběti přírodních i člověkem způsobených katastrof a lidi patřící ke zranitelným a znevýhodněným skupinám, včetně dočasného přístřeší a základních služeb pro uprchlíky.

 

Pozn.

V těchto směrnicích označuje termín "znevýhodněné kategorie osob" všechny osoby nebo skupiny osob, které jsou znevýhodněny na trhu s byty z ekonomických, sociálních, psychologických resp. jiných důvodů a které proto potřebují odpovídající pomoc, jež by jim usnadnila přístup k bydlení.

 

 

Zdroj: dokument Rady Evropy, kráceno, celý text na www.mpsv.cz

 

 

 

 

 

 

 
Související články

Stanovisko k bydlení
Lidé s postižením by neměli být umisťováni do ústavů, jejich potřeby by neměly být přizpůsobovány programům, nýbrž programy by měly být vedeny tak, aby naplňovali jejich potřeby. celý článek

Život v komunitě
Dospělí lidé s mentální retardací však mají právo na stejnou možnost výběru místa kde žít, jako ostatní lidé. Mají právo na podporu a na začlenění do svých komunit. celý článek

Bydlení pro lidi s MP
Nejčastější otázky a odpovědi: Jaké možnosti bydlení existují? Kolik lidí žije ústavech? Jak se žije těm, co žijí v rámci běžné komunity? celý článek