Psychologické aspekty chatování


 

Internet je interaktivní, sociální, komunikačně propojující médium. Jako prostředek komunikace zasahuje do vztahů pracovních, partnerských i rodinných. Ve stále větší míře se to týká i dospívajících a dětí. Díky větší dosažitelnosti a klesající ceně bude ve velice krátké době trvalou součástí českých domácností, tak jako je tomu dnes u televizní obrazovky. Internet není dobrý pouze pro práci, ale také pro zábavu.

V médiích se stále častěji objevují nejrůznější, často protichůdné zprávy o vlivu užívání internetu na lidskou psychiku. Surfování a vyhledávání časem omrzí, potom se nabízí například chat. Je to užitečná komunikace, neškodná zábava, nebo ohlupující zlo ? V čem jsou základní výhody chatu ? A v čem jsou zápory ? Existují pravidla k bezpečnému užívání internetu ?

  Komunikaci prostřednictvím elektronických médií lze ve škole efektivně využít pro kontakt učitele se studenty, pro kontakt mezi samotnými učiteli nebo dalšími účastníky výchovně vzdělávacího procesu. Nabízejí se nejrůznější možnosti: e-mail, e-mailová konference, diskusní fórum, chat, videokonference, IP telefonie, internetová rádia, on-line vzdělávací kurzy, ICQ aj. Poslední dobou se na českém internetu doslova „roztrhl pytel“ s různými chaty [čety]. Hlavní příčinou je velký zájem ze strany uživatelů, větší možnosti v tvorbě chatů a v neposlední řadě lepší podpora ze strany poskytovatelů prostoru na internetu.

Chat [čet] neboli pokec je program, který umožňuje komunikaci mezi jedinci na celé zeměkouli v reálném čase. Chat můžeme také chápat jako druh elektronického rozhovoru lidí, kteří jsou v daném okamžiku připojeni k internetu. Chatovat [četovat] znamená diskutovat on-line zpravidla s několika lidmi najednou. Chatování propadá stále více lidí a poměrně hodně z nich tento koníček provozuje v zaměstnání, kde mají internet zadarmo (což je nepříjemné z různých důvodů hlavně pro zaměstnavatele), ale je zde i velké procento domácích uživatelů.

Pro vstup do chatu se může použít buď anonymní přístup (vstup bez registrace) pod nickem „guest“ a nebo se lze zaregistrovat jako opravdový uživatel a mít svůj vlastní „Nick“ prostřednictvím registračního formuláře.

Míst na internetu, kde si může člověk popovídat s ostatními, je celá řada. Velmi často bývá chat součástí některých stránek, které jsou zaměřeny na určitou zájmovou skupinu uživatelů internetu. To má výhodu v tom, že se lze takto setkat s lidmi podobných zájmů a je velký předpoklad, že si budou všichni navzájem rozumět.

Komunikační možnosti internetu, které dnes za poměrně nízký paušální poplatek nabízejí uživateli neomezený kontakt s kýmkoli z celého světa, dávají prostor k navazování nových kontaktů a vztahů. Komunikace po internetu je méně osobní, komunikující nevidí jeden druhého a oba mohou zůstat v naprosté anonymitě. Chatové programy jsou pobídkou virtuálně spolu být a komunikovat – synchronně. Synchronní komunikace, donedávna pouze mluvená (tváří v tvář, telefonem) nebo neverbální, získala svou klávesami psanou verzi. V chatových projevech, v nichž se to dnes hemží zkracovanými tvary slov a sousloví nebo smajlíky, není samoúčelné převzít označení „ťukaná komunikace“. Klávesové psaní se objevuje na monitorech účastníků chatu, tedy těch, kdo jsou právě přítomni v tzv. chatové místnosti, v tutéž chvíli, kdy slova nebo značky jeden z nich na klávesnici vyťukává.

Internet transformuje naši kulturu a náš svět, a tak se není co divit, že provádí revoluci ve způsobu, jakým se můžeme dostat k sexu a sexuálním obsahům. To, že sex je nejvyhledávanějším heslem na internetu, už dávno není neznámým faktem. A že na internetu je jednoduché vše, co je v běžném světě a hlavně v sexuálním životě složité, či dokonce nemožné, zjišťuje každým dnem více a více lidí. Internetový sex, net-sex, online sex, compu-sex, cybersex, to jsou nejčastější označení, používaná pro sexuální zážitky získané prostřednictvím sítě (Divínová 2004).

Cybersex (v širším slova smyslu) je každá forma sexuálního vyjádření probíhajícího prostřednictvím počítače nebo internetu (upraveno podle Divínové 2004).

Cybersex (v užším slova smyslu) zahrnuje sugestivní nebo explicitně erotické vzkazy nebo sexuální fantazie, které si vyměňují prostřednictvím sítě lidé připojení online. Při takovém chatování mohou jednotlivci masturbovat (Divínová 2004). Jiné pojetí například označuje cybersex za sexuální akt mozků (podrobněji viz Divínová 2004).

Americký psycholog Al Cooper (Divínová 2004) zdůrazňuje tři primární faktory, jež usnadňují online sexualitu. Nazval je Triple A Engine („motor tří A“) a definoval následovně:

Přístupnost (Accessibility) – na internetu jsou dostupné miliony webových stránek s pornografií 24 hodin denně, sedm dní v týdnu.

Dostupnost (Affordability) – pornografie na internetu je levná.

Anonymita (Anonymity) – lidé se v síti mohou pohybovat zcela anonymně.

Psycholog Cooper podotýká, že kompotenty Triple A Engine jsou vysoce rizikové pro uživatele, kteří se potýkají se sexuální kompulzivitou – nutkavým chováním, nebo jsou psychicky zranitelní a kompulzivní chování se u nich může lehce rozvinout.

S podobným modelem (ACE model) přišla Kimberly Young (Divínová 2004). Podle ní spočívají faktory přitažlivosti cybersexu v anonymitě (Anonymity), pohodlí (Convenience), úniku (Escapel). Anonymita poskytuje uživateli mnohem větší pocit kontroly nad obsahem a charakterem online sexuálního zážitku. Mezi další faktory přitažlivosti patří právě legálnost cybersexu, jež je k dispozici v soukromí domova, není drahý a bez rizika pohlavně přenosných chorob. Lze jej také ideálně skrývat před partnerem (jedinci provozující cybersex obvykle nemají pocit, že by svého reálného partnera podváděli; podle odborníků je ale cybersexuální poměr partnerem vnímám jako nevěra a na jeho emoce má stejně devastující vliv jako reálný poměr). Internetový sex může poskytovat bezpečný a přímý přístup k partnerům, může být nenahraditelný pro znevýhodněné skupiny (tělesně postižené, homosexuály atd.).

Mezi odborníky se stále vedou spory, zda závislost na cybersexu skutečně existuje a zda se nejedná o závislost na internetu nebo na sexu. Někteří autoři se snažili vytvořit profil typických zneuživatelů cybersexu: jsou to tzv. internetoví heavy users, obvykle žijí v manželském svazku, vysokoškolsky vzdělaní, depresivní a v minulosti sexuálně zneužívaní. Konzumace cybersexu se může stát patologickou. Hranici mezi normalitou a patologií lze ovšem velmi obtížně určit (a hlavním kritériem není pouze počet hodin, které jedinec touto aktivitou tráví). Důležitější je otázka, zda cybersexuální aktivity negativně zasahují do života jedince, a způsobují mu tak problémy (Divínová 2004).

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že zvýšené provozování cybersexu může být pouze důsledkem jiné poruchy. Lidé trpící prvotní sexuální závislostí jsou samozřejmě náchylnější k rozvinutí závislosti na cyberesu. Young rozlišuje závislost na cybersexu (cybersexual addiction) a závislost na cyber vztahu (cyber-relationship addiction). Literatura uvádí celou řadu nepříjemných následků: vážná deprese, nízká sebeúcta, pocit zahanbení, nenávist vůči sobě, beznaděj, zoufalství, bezmocnost, morální konflikty, rozpory mezi etickými hodnotami a chováním, výčitky svědomí, strach z opuštění, duševní úpadek, narušené myšlení a sebeklam. Tito jedinci často zažívají vážné manželské a jiné vztahové problémy. Uživatel se stává uzavřeným a osamoceným. Young uvádí i „Varovné signály“ cybersexuální závislosti.

 

Základní výhody a nevýhody (až nebezpečí) chatu

Jako každá dlouhodobá zkušenost, projevuje se i dlouhodobé používání internetu na psychice člověka. Zda kladně, či záporně nelze ovšem obecně říci. Australanka Elisabeth Reidová (1991) zformulovala na samém počátku šíření chatu dvě základní teze o jeho sociálně psychologickém dopadu. Za prvé: dekonstruuje sociální hranice; za druhé: konstruuje nové, alternativní – v jistém slova smyslu postmoderní – komunity. Hranice chatu se uzavřely příliš natěsno kolem slov – a dohodnutých značek.

 

základní výhody chatu

relativní anonymita uživatelů

jedna z možností komunikace mezi lidmi, kde pojem hranice nic neznamená

vhodná komunikace mezi příbuznými, kamarády apod., kteří žijí na vzdálených místech

odreagování se od všedního reálného života a ponoření se do světa virtuálního

nové možnosti seznámení dvou nebo více lidí (internetová přátelství)

cybersex je zpříjemnění autoerotiky (masturbace probíhá v interaktivitě)

snadná dostupnost, větší otevřenost a uvolněnost, nepřítomnost závazků,

možnost určovat hranici, nedůležitost fyzických a osobnostních charakteristik,

možnost uspokojit se podle svých potřeb aj.

 

nevýhody a nebezpečí chatu

relativní anonymita uživatelů

možnost závislosti na virtuálním světě

časové a finanční ztráty

zdravotní rizika z jednostranné činnosti (malá pohyblivost)

flaming (rozohňování se)

virtuální agresivita

rasismus

sexismus

větší intimní sdílnost

sexuální obtěžování či dokonce virtuální znásilnění

disinhibice (jakési popuštění uzdy, ztráta zábran)

pokles uživatelovy komunikace s ostatními členy rodiny

snížení počtu lidí, kteří aktuálně patří do uživatelova (fyzického) sociálního okruhu

nárůst depresivních pocitů a prožitků osamělosti

možnosti seznámení se s deviantními jedinci

regrese jedince (psychický návrat na nižší vývojové stadium) – zaměňování člověka a stroje

 

některé vybrané nejznámější webové chaty

xko.cz (adresa: http://www.xko.cz)

xchat (adresa: http://www.xchat.cz)

chat.quick.cz (adresa: http://www.chat.quick.cz)

x-chat (adresa: http://www.x-chat.cz)

BigChat (adresa: http://www.bigchat.cz)

GigaChat.cz (adresa: http://www.gigachat.cz

 

 

Autor: PaedDr. Josef Rydlo

Zdroj: Sborník z 12. kongresu o sexuální výchově v Pardubicích 2004, zveřejněno na webu Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu www.planovanirodiny.cz, redakčně kráceno

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz