Integrace – pro a proti

Základní info

  Úvod

Integrace dětí s postižením s ostatními v běžných školách je v USA již zákonnou samozřejmostí, v následujícím překladu se diskutuje do jaké míry je tato integrace vhodná.

Při vstupu dítěte s postižením do základní školy se rozhoduje, zda bude zařazeno do normální třídy s individuelní pomocí a zařízením odpovídajícím jeho postižení (společná výchova, plná integrace) v celém rozsahu, nebo jen částečně a ostatní dobu stráví v oddělené speciální třídě.

 

Zákonná ustanovení

Zákon v USA vyžaduje aby žáci s postižením dostávali zdarma přiměřené veřejné vzdělání v prostředí, které ho co nejméně omezuje a s opatřeními zajišťujícími mu co nejlepší prospěch z výuky. Veřejné orgány musí zajistit co největší možnou integraci dětí s postižením do normální školy a třídy a potřebnou asistenci. Pouze v době, a při činnostech, kde vážnost postižení neumožňuje žáku přímou účast ve třídě, řeší se výuka samostatně.

 

Problémy

Plná integrace je dosti problematická. Někteří cítí, že společná výchova je vhodná pro všechny žáky s postižením, jiní věří, že je vhodná jen pro některé. Obránci plné integrace tvrdí, že jejich průzkum ukazuje, že děti s postižením, i s velmi vážným, umístěné v normálním výchovném zařízení vykazují lepší sociální vývoj, jsou samostatnější, mají lepší výsledky a dovednosti.

 

Podle amerického “Centra pro integrovanou výchovu” následujících 10 důvodů podporuje integraci:

Lidská práva

o Všechny děti mají právo učit se společně

o Děti by neměly být ponižovány nebo diskriminovány vylučováním nebo vyřazováním z důvodu jejich postižení nebo neschopnosti učení se

o Dospělí s postižením, kteří sami prohlašují že přežili zvláštní školu požadují skoncovat se segregací.

o Není žádný legitimní důvod k rozdělování dětí při jejich výchově. Děti mají být spolu – což je prospěšné všem. Nepotřebují, aby byly chráněny jedno od druhého.

Dobrá výchova

o Výzkum ukazuje, že děti prospívají lépe, vzděláním i sociálně, v integrovaném prostředí.

o Neexistuje výuka ani péče v segregované škole, jaká by nemohla být poskytována v normální škole.

o Uvedená péče a podpora včetně výchovy je výhodnější z hlediska nákladů na výuku.

Sociální význam

o Segregace učí děti bázlivosti, ignoranci a posiluje předsudky.

o Všechny děti potřebují výchovu, která by jim pomáhala navazovat vztahy a připravovat je pro život v integrované společnosti.

o Pouze integrace má schopnost snižovat bázlivost a budovat přátelství, respekt a porozumění.

 

Oponenti plné integrace provedli také své průzkumy a shledali, že plná integrace není přínosem pro všechny žáky. Například někteří výzkumníci věří, že děti s mírným mentálním postižením mohou docílit vyšší úspěchy v učení v normálních třídách, zatímco děti s citovými poruchami anebo problémy v chování mají sklony lépe prosperovat v oddělených třídách. Americká federace učitelů podporuje názor, že plná integrace není vhodná pro každého. Vysvětlují to tím, že některé děti, které jsou fyzicky křehké nebo mají vážné problémy s chováním mohou být spíše poškozeny než posíleny umístěním v normální třídě, kde učitelé nemají zkušenost jak vyhovět potřebám těchto dětí. Navíc tato federace tvrdí, že když si takové dítě vyžaduje tak mnoho pozornosti učitele, je tím obětována kvalita výuky všech ostatních dětí ve třídě.

Největší kontroverze je nicméně v otázce, zda dítě bude mít dostatečnou pomoc při umístění v normální třídě.

 

Ti, kteří argumentují proti plné integraci mají obavy, že

o děti ztratí pomocné služby, pokud budou umístěny v normální třídě

o učitelé nebudou na ně přiměřeně připraveni

o děti nebudou mít dostatečnou podporu k úspěchu

 

Úloha rodičů

Čím dále tím více se akceptuje, že rodiče musí být zúčastněni na rozhodnutích o výchově svých dětí. Jsou přece prvními učiteli svých dětí. Zákon v USA podporuje práva rodičů na účast v rozhodnutích o výchově a zdůrazňuje hodnotu jejich informací, které druzí mít nemohou, a které z nich činí cenné účastníky výchovného týmu.

Rodiče by měli být schopni spolupracovat s učiteli na vytvoření specifického výukového plánu pro své děti zprostředkováním jejich nadějí a přání. Jedna z nejdůležitějších rolí rodičů, navíc k tvorbě plánu, je sledovat a podpořit pokrok svých dětí. Při pochybách by rodič měl mluvit s profesionály anebo s jinými organizacemi o nápravě jakýchkoli záležitostí, které by bránily dětem v dosažení jejich cílů.

 

Závěrem

Obě strany v debatě o integraci mají solidní argumenty k problému zda děti se zvláštními potřebami mají být integrovány do normálních tříd. Nicméně je doporučeno aby rozhodnutí o volbě integrace bylo jednoznačně založeno na jednotlivci samém a ne na druhu postižení, které tento jednotlivec má.

 

Zdroj: Specialchild.com, česká verze vznikla díky pomoci dobrovolníků projektu dobromysl.cz - překlad Ivan Pergler
Související články

Pohádka o neviditelných I.
aneb Jak řeší problematiku integrace lidí s postižením Velká Británie celý článek

Inkluze jako cesta k právu
Rozvoj služeb pro lidi s postižením prošel 3 fázemi: do 2. sv. války zde byl medicínský přístup, pak následovala fáze rehabilitace, v 90. letech pak začalo období inkluze. celý článek

Inkluze
Mnoho lidí s mentálním postižením je stále izolováno od lidí bez postižení. Je jim odepírána možnost účastnit se každodenního společenského života, obohacovat jej a být jím obohacován. Inkluze spojuje lidi s postižením a bez. celý článek