Pracovní možnosti v kostce


TYPY PRACOVNÍCH PROGRAMŮ

 

PRO KOHO

URČUJÍCÍ „SPECIFIKA“

BĚŽNÁ PRÁCE

Pro ty, kteří chtějí  pracovat na běžném trhu práce

Nepotřebují využívat žádných „podpůrných služeb“ pro získání a udržení si práce

Pracovní smlouva, plat, konkurence schopná práce na běžném trhu, možnost profesního růstu

JOB KLUBY

Pro ty kteří chtějí pracovat na běžném trhu práce

Zvládají: Jsou samostatný v základních sociálních a pracovních dovednostech (např.:komunikace, rozhodnost, sebeobsluha, pracovní návyky, odívání, osobní hygiena)

Umí se sami rozhodovat

Potřebují: získat , rozvinout dovednosti spojené se získáním práce na běžném trhu

Intenzivní poradenství probíhající např.:v ročním cyklu

Skupinové či individuální poradenství

 

 

PODPOROVANÉ ZAMĚSTNÁVÁNÍ

Pro ty kteří chtějí pracovat na běžném trhu práce

Zvládají: základní sociální dovednosti (komunikace, oblékání, hygiena, v jisté míře samostatnost)

Potřebují: získat, rozvinout dovednosti spojené se získáním a udržením si práce, podporu – asistenci před  i po nástupu do práce

Rovné platové podmínky , smlouva,

práce na běžném trhu práce, podpora před i po nástupu do práce, časově omezená služba (3 roky)

 

PŘECHODNÉ PROGRAMY

 

(otevřené provozy, např.: kavárny)

Pro ty kteří chtějí  získat pracovní zkušenost než vstoupí na běžný trh práce

Mají motivaci pracovat/zájem pracovat

Zvládají: základní sociální dovednosti (základní společenská pravidla – komunikace, vystupování; oblékání, hygiena)

Potřebují: Získat, rozvinout  pracovní dovednosti (naučit se základním pracovním návykům), a  další rozvoj sociálních návyků

Možnost finanční odměny

Asistence a podpora při práci,

jedná se o časově omezenou službu

 individuální plánování

práce v „polochráněném prostředí“

Mezistupeň mezi chráněnými dílny a  prací na běžném trhu práce

 

CHRÁNĚNÉ DÍLNY

Pro ty kteří:

1) nechtějí pracovat na běžném trhu práce

2) zdravotní stav jim neumožňuje  ani s pomocí podpůrné služby se plnohodnotně zapojit do běžného pracovního prostředí

zvládá základní sociální dovednosti

K výkonu práce „potřebují“ speciální prostředí, pomůcky a stálou asistenci

Finanční odměna (jedná se spíše o podprůměrný výdělek),  práce v chráněném prostředí,  asistence při práci,

práce na dobu přechodnou či trvalou

 

DENNÍ CENTRA A STACIONÁŘE

Pro ty kteří nemají žádnou pracovní zkušenost – potřebují primárně získat základní sociální  návyky

Potřebují: asistenci / pomoc při osvojování základních dovedností zejména v oblasti sociální (sebeobsluha, hygiena, základní společenská pravidla, základy komunikace)

 práce v chráněném prostředí, práce za asistence,

cílem je nácvik soběstačnosti, sebeobsluha v běžných denních činnostech

Mezistupeň/ mezischůdek k dalšímu pracovnímu uplatnění

 

 

 

Job klub je skupinová práce s lidmi, kteří se zajímají o získání zaměstnání. Procvičují se, získávají a rozvíjejí se dovednosti pro získání práce. Při práci se nejčastěji využívají metody hraní rolí a nácvik situací v modelových situacích (např.:práce s inzeráty, psaní životopisu).Schůzky a nácviky se týkají různých témat – jak napsat životopis, získávání práce, informace o nejrůznějších pracích… Taktéž je příležitostí pro předávání informací – sdělování si zkušeností  ve stejné situaci.

Job kluby jsou součástí procesu podporovaného zaměstnávání.

Taktéž existují organizace, které pořádají job kluby mimo podporované zaměstnávání. Tyto job kluby pak  jsou určeny lidem, kteří nepotřebují dlouhodobou individuální  podporu při hledání práce a následně i po nástupu do práce.

 

 

 

Podporované zaměstnávání  je časově omezená služba určená lidem, kteří hledají placené zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Jejich schopnosti získat a zachovat si zaměstnání jsou přitom z různých důvodů omezeny do té míry, že potřebují individuální, dlouhodobou podporu poskytovanou před i po nástupu do práce.

 

 

Přechodné zaměstnávání -  je časově limitovaný pracovně rehabilitační pokus umožňující lidem, kteří pro svůj handicap nejsou dočasně schopni obstát v běžném zaměstnání bez cizí pomoci, nácvik sociálních dovedností potřebných k získání zaměstnání a udržení se v něm, a to v prostředí primárního trhu práce a za pomoci socioterapeuta.

 

 

 

Chráněné dílny (chráněná pracovní dílna) pro občany, kteří mají ztíženou možnost - případně se vůbec nemohou -uplatnit na trhu práce, poskytují jim pracovní a společenské uplatnění formou pracovní činnosti.

 

Do chráněných dílen a  na chráněná pracoviště jsou zařazováni zejména občané se změněnou pracovní schopností s těžším zdravotním postižením, s mentálním postižením, občané se změněnou pracovní schopností, kteří mohou podávat jen zmenšený pracovní výkon a nelze je umístit na volných pracovních místech na trhu práce, a občané se změněnou pracovní schopností po dobu přípravy k práci.

 

Chráněné pracovní místo je pracovní místo vytvořené zaměstnavatelem pro osobu se zdravotním postižením na základě dohody s úřadem práce a musí být provozováno po dobu nejméně 2 let.

 

 

 

Denní, týdenní stacionáře, stacionáře s celoročním pobytem

Stacionáře denní poskytují ambulantní služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby ve specializovaném zařízení seniorům, osobám se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

 

 

 

Pracovní rehabilitace – ÚP

je definována jakou souvislá činnost zaměřená na získání a udržení si vhodného zaměstnání osoby se zdravotním postižením, která zahrnuje zejména poradenskou činnost zaměřenou na volbu povolání, volbu zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti, teoretickou a praktickou přípravu pro zaměstnání a vytváření podmínek pro výkon zaměstnání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

 

Pracovní rehabilitaci zajišťuje na základě žádosti osoby se zdravotním postižením úřady práce a jež spolupracují s rehabilitačními středisky.

Úřad práce ve spolupráci s osobou se zdravotním s postižením sestavuje individuální plán pracovní rehabilitace s ohledem na její možnosti a situaci na trhu práce.Pracovní rehabilitace může trvat nejdéle 24 měsíců.

 

 

Nástroje aktivní politiky zaměstnanosti

q       rekvalifikace – získání nové kvalifikace nebo rozšíření stávající kvalifikace uchazeče o

                     zaměstnání nebo zájemce o zaměstnání.

q       veřejně prospěšné práce – jedná se o časově omezené pracovní příležitosti (spočívající

                                                    zejména v údržbě veřejných prostranství, úklidu veřejných

                                                 budov …), Toto místo vytváří zaměstnavatel nejdéle na rok (lze

                                                 i opakovaně).

 

q       Společensky účelná pracovní místa - nové pracovní místo, které zaměstnavatel zřizuje na základě písemné dohody s ÚP na dobu minimálně dvou let a je obsazováno uchazeči evidovanými úřadem práce, kterým nelze zajistit jiným způsobem pracovní uplatnění          

 

 

Zdroj: M. Sosnovská, Tranzitní Program Máme otevřeno? o.s.

 

 

 

 
 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz