Synergická reflexní terapie


 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY LÉČBY PACIENTŮ S MOZKOVÝMI HYBNÝMI PORUCHAMI

Přes veškeré vědecké pokroky a nové klinické znalosti, nepřináší léčba mozkových hybných poruch vždy uspokojivé výsledky; zvláště pak problematika důsledků spasticity je v odborných kruzích stále diskutována a hledají se nová řešeni. Ani s dnešními dostupnými rehabilitačními metodami nelze vždy zvrátit prognózu vývoje neurologické poruchy a rozvoj jejich ortopedických následků. Proto je hledáni nových léčebných technik, metod a přístupů legitimní a stále aktuální. Synergická reflexní terapie (SRT) je jednou z metod, která by mohla do léčby mozkových hybných poruch přinést nový významný prvek, a tím zvýšit léčebné výsledky, zvláště pak v návaznosti na fyzioterapii.

Odborníci a specializované organizace se snaží v posledních letech v léčbě motoricky postižených osob o ucelený pohled a komplexní léčbu, tedy o propojení a návaznost diagnostiky, medicínské léčby, operativní léčby, fyzioterapie a rehabilitace pedagogické, sociální a pracovní. Předpokladem je ale funkční interdisciplinární tým specializovaných odborníků, kteří by pravidelně a koordinovaně spolupracovali a také nesli maximální osobní odpovědnost ve svém specifickém postavení.

Specifikum mozkových pohybových poruch se vyznačuje celoživotní přítomností obrazu nemoci. V převážné většině případů nelze odstranit neurologickou, tedy primární lézi, a proto se soustřeďujeme na odstraňování a minimalizování funkčních a později strukturálních důsledků promítajících se na pohybovém aparátu. Možnosti rehabilitace jsou determinovány stupněm a rozsahem neurologické léze. V průběhu vývoje postiženého jedince se projeví jasně tyto hranice a zároveň se fixuji důsledky patologické hybnosti. Tyto sekundární poruchy pak determinují možnosti volní aktivity postiženého, způsobují mu i omezení v sociální oblasti a určují tak přímo kvalitu jeho života.

V souvislosti s aplikací SRT považuji za důležité uvést nejprve zájemce do problematiky sekundárních změn na hybném aparátu v závislosti na primární neurologické poruše a zdůraznit nebezpečí jejich pozvolného rozvoje a fixace, zvláště u neurovývojových vad, upozornit na možnosti zvrácení nebo zpomalení rozvoje obávaných kontraktur pomocí včasné diagnostiky fibrotických změn měkkých tkání a na důležitost začít včas s pravidelnou aplikací SRT.

Přestože každá fyzioterapeutická intervence (např. Vojtova a Bobathova metoda) přináší do jisté míry i normalizaci svalového tonu, vyvinou se u těžších poruch postupem času patologické a často nezvratné změny na pohybovém aparátu (konktraktury, kloubní subluxace, skoliózy a další). V oblasti rehabilitace nebylo objeveno mnoho komplexních metod pro prevenci a zmírnění těchto důsledků.

Poprvé se cíleně touto problematikou začal zabývat v devadesátých letech minulého století ortoped Dr.med. W. Pfaffenrot, který vytvořil léčebný koncept a nazval jej Synergická reflexní terapie (SRT).

V širokém spektru rehabilitačních přístupů hraje zvláště v první fázi rozvoje nemoci stěžejní roli fyzioterapie, zastoupena především Vojtovou metodou a konceptem manželů Bobathových. Další léčebné metody jsou voleny dle specifika obrazu nemoci nebo hrají podpůrnou a doplňkovou roli. Účinnost jednotlivých rehabilitačních přístupů je velice individuální a těžko hodnotitelná. Specifikum mozkových hybných poruch se vyznačuje přítomností patofyziologie na několika tělních systémech současně, a proto musí i léčba zahrnovat několik různých přístupů. Hledání nových léčebných možností je legitimní.

V posledních padesáti letech zaznamenala v „západní“ medicíně velký rozvoj reflexní terapie. Reflexní terapie dnes obsahuje široké spektrum od reflexní masáže a chiroterapie přes Vojtovu reflexní terapii až k lokální anestezii a akupunktuře.

Po dvaceti letech klinických průzkumů, po statistickém vyhodnoceni více jak 2.500 pacientů a v souladu s prověřením v praxi u 2 100 vyškolených terapeutů může dnes doktor Pfaffenrot tvrdit, že Synergická reflexní terapie má v léčbě mozkově-hybných poruch tak významnou účinnost a ekonomičnost, že by mohla zaujmout jedno z předních míst mezi podpůrnými a doplňkovými léčebnými přístupy.

Dnes, po 15 letech rozšiřování a etablování této terapie ve Spolkové republice Německa, v Rakousku, Švýcarsku, Rusku, Polsku a zčásti i v České republice, lze zaznamenat takový pozitivní ohlas a výsledky, že by bylo vůči pacientům žádoucí, abychom tyto nové léčebné možnosti plně využili.

 

CO JE TO SYNERGICKÁ REFLEXNÍ TERAPIE (SRT)?

Synergická reflexní terapie (SRT) je léčebný koncept určený především pro specifikum sekundárních pohybových poruch u pacientů s primární poruchou centrální nervové soustavy. Její léčebná působnost je prokázána také u dalších poruch hybného aparátu jako jsou např. vrozené vady nosného aparátu, skoliózy, revmatoidní stavy, poúrazové a pooperační stavy. SRT má charakter doplňkové, podpůrné a preventivní léčby.

Její hlavní přínos spočívá ve zmírňování, odstraňování a předcházení negativních důsledků neurologických poruch na pohybovém aparátu a na dalších tělních systémech. Druhým přínosem SRT je podpora fyzioterapeutické intervence ve smyslu zkvalitnění a zrychlení tělních reakcí pacienta na LTV (např. při cvičeni dle Vojty). Třetí význam SRT spočívá v komplexnosti působení na většinu tělních systémů.

SRT je manuální terapie, která slučuje vybrané a modifikované prvky z několika ve světě užívaných reflexních terapií a nové reflexní prvky Dr. Pfaffenrota. SRT obsahuje vedle nově koncipovaných reflexněterapeutických prvků známé reflexní terapie jako manipulace, mobilizace, akupresura a myofasciální technika, reflexní terapie zón plosky nohy, jejichž přínos zůstává doposud u dětských pacientů s neurovývojovými poruchami téměř nevyužitý. Také u dalších diagnóz (CMP, M: Parkinson, roztroušená skleróza a vrozené ortopedické vady) nejsou léčebné možnosti reflexních metod dostatečně využity.

Kombinace různých reflexních terapií aplikovaných současně během jednoho ošetření přináší synergický efekt, který se projevuje vzájemným ovlivňováním jednotlivých manuálních technik a tím dochází k navýšení jejich účinků. V důsledku synergického efektu dochází při této terapii ke komplexní působnosti na většinu tělních systémů. Tím dosahujeme zvýšené účinnosti a překvapivých výsledků jak na hybném aparátu, tak i na dalších tělních systémech, což se projeví např. jako zvýšená koordinace a koncentrace, zlepšení polykáni, mluvení, psaného projevu, snížení hypersalivace, zmírnění kožních projevů atopického ekzému, zkvalitnění jemné motoriky a zkvalitněni celkových motorických dovedností.

V důsledku kumulativního efektu, který vzniká diky aplikaci SRT v desetidenním bloku, zůstávají většinou dosažené výsledky jako bezprostřední reakce na aplikaci SRT dlouhodobě zachovány. Přesto, např.v případě normalizace svalového tonu, může docházet časem ke snížení účinku. Proto je třeba desetidenní blok SRT opakovat. Při pravidelné blokové aplikaci SRT 4-5krát ročně dochází z dlouhodobého hlediska ke kontinuálně pozitivnímu vývoji. (viz statistika)

Synergická reflexní terapie se stala prvním originálním léčebným konceptem svého zaměření. Originalita SRT spočívá v jedinečnosti výběru a kombinace modifikovaných reflexních technik a v postupu jejich aplikací v rámci jednoho ošetření.

Stejně jako ostatní terapie, není ani SRT samospasitelnou a vše řešící léčbou. Stále lze nalézt hranice jejich možností u silných spastických a rigidních forem lezí CNS a taktéž hranice v léčbě hypotonie, u které účinnost SRT není zdaleka tak vysoká jako u hypertonie.

SRT nepůsobí přímo na motorickou aktivitu, a proto by neměla nikdy nahrazovat fyzioterapii. SRT není nácvik aktivního ani pasivního pohybu, ale zlepšuje podmínky pro uplatnění aktivní motoriky tím, že odstraňuje překážky ve funkci a struktuře pohybového aparátu.

Význam a přínos Synergické reflexní terapie v rámci širokého spektra dostupných rehabilitačních metod bude prověřován jedině samotnými pacienty v praxi a objektivizaci dosažených výsledků.

 

Zdroj: Občanské sdružení pro pomoc mentálně postiženým – LADA

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz