Augmentativní a alternativní komunikace


Co je augmentativní a alternativní komunikace?

Jsou to všechny formy dorozumívání, které doplňují nebo nahrazují řeč, ať už přechodně nebo trvale. AAK tedy užívá cílené pohledy očí, gesta, manuální znaky (např. jazykový program Makaton), předměty, fotografie, obrázky, symboly (Makaton, Bliss, PCS aj.), piktogramy, písmena a psaná slova, komunikační tabulky, technické pomůcky s hlasovým výstupem a počítače.

V naší zemi není nemluvnost považována za zvláštní druh postižení, takže není možno zjistit, kolik lidí vlastně tímto problémem trpí. Ve srovnání se zahraničními statistikami však u nás může být až 10-20 000 lidí, kteří mají závažné komunikační problémy. Přitom možnost dorozumět se se svým okolím, vyjádřit svá přání, pocity a mluvit o svých zážitcích patří k našim základním potřebám. Často slyšíme otázku, proč všichni tito lidé nemohou používat znakovou řeč jako neslyšící, pro které je též obtížné vyjadřovat se mluvenou řečí, i když z jiných důvodů. Samozřejmě pracujeme též se zjednodušenými manuálními znaky, které jsou součástí jazykového programu MAKATON a jejichž pomocí se úspěšně dorozumívají někteří naši klienti. Mnozí další však často např. v důsledku dětské mozkové obrny trpí též závažnou poruchou motoriky - nemohou tedy nejen udělat rukou jakékoliv gesto, ale ani si třeba otočit stránku v knížce, ukázat rukou na hračku, kterou chtějí podat, či zapnout si televizi. Často jde přitom o osoby, u nichž není postižen intelekt. Používáním speciálních pomůcek a postupů a využitím techniky a počítačů tito lidé dokázali, že se chtějí a mohou dorozumívat a že jsou schopni žít velmi samostatně, pokud jim k tomu vytvoříme podmínky. Jde nám o to, aby lidé s tímto druhem postižením měli postupně stejné možnosti jako v zahraničí. Jsme zatím na začátku cesty, což je způsobeno hlavně tím, že vhodné pomůcky jsou dosud především zahraničního původu, nejsou hrazeny pojišťovnami a pro většinu našich klientů jsou finančně těžko dostupné.

Komu je AAK určena?

Dětem i dospělým se závažným postižením řeči v důsledku např. dětské mozkové obrny, mentálního postižení, vývojového postižení řeči, mozkové cévní příhody, progresivních neurologických postižení, laryngektomie, úrazu mozku a míchy, poruch sluchu, kombinovaných postižení, autismu apod. Každá osoba, která se nemůže dorozumívat mluvenou řečí nebo se jí dorozumívá velmi omezeně, potřebuje užívat jinou kombinaci prostředků AAK. Při návrhu terapie úzce spolupracujeme s rodinou a snažíme se navázat spolupráci i se školou či zařízením, kam náš klient dochází, abychom dosáhli skutečně optimálního výsledku.

Jaké pomůcky se využívají při AAK?

· komunikační tabulky složené z předmětů, fotografií, symbolů, piktogramů, slov nebo písmen

· pomůcky s hlasovým výstupem

· další pomůcky ke komunikaci (např. komunikační hodiny)

· hlavová ukazovátka

· počítače, velkoplošné a senzorické klávesnice, dotykovou obrazovku, kryty na klávesnice, myš Kids Ball (na principu trackballu, ale větší), adaptéry pro ovládání počítače pomocí spínačů, různé spínače, držáky na spínače

· speciální i běžný software, vhodný pro osoby s obtížemi v komunikaci, výukové programy i hry

 

Kde hledat pomoc v ČR?

Zájmům osob, jež se v důsledku těžkého zdravotního postižení nemohou dorozumívat mluvenou řečí, slouží od roku 1997 specializované Centrum pro augmentativní a alternativní komunikaci CAAK.

Služby poskytované CAAK:

· odborné vyšetření klienta klinickým logopedem a speciálním pedagogem

· v případě zájmu zprostředkování psychologického vyšetření odborníkem, který má zkušenosti s osobami s obtížemi v komunikaci

· navržení individuálního způsobu dorozumívání včetně vytváření konkrétních pomůcek

· terapeutickou činnost v Centru, v odůvodněných případech v domácím prostředí

· konzultace s pedagogy a jinými odborníky, kteří s klientem pracují

· pomoc při výběru vhodných pomůcek

· půjčování speciálních pomůcek a hraček, kontakty na výrobce hraček a rehabilitačních pomůcek-vlastníme různé katalogy výukových pomůcek, hraček či rehabilitačních pomůcek, z nichž můžeme doporučovat ty vhodné

· seznamování našich klientů s prací na počítači, hledání individuálního přístupu k počítači a informace o speciálním i běžném software, konzultace při nákupu počítače, kontakty na firmy. Snažíme se získat ucelený obraz o software pro děti, který je na našem trhu dostupný, a vlastnit alespoň demoverze různých programů, abychom s nimi mohli naše klienty seznamovat. Vítáme další nové kontakty

· krátkodobé půjčování speciálních zařízení k ovládání počítače, pokud klientovi k jejich vyzkoušení nestačí doba návštěvy v našem centru - půjčujeme velkoplošné klávesnice, adaptéry, spínače, kryty, trackbally, hlavová ukazovátka

· půjčování odborné literatury pro rodiče i dětských knížek, možnost prohlédnout si některé učebnice a katalogy učebnic i dětských knížek

· setkávání rodičů a přátel našich klientů - těchto setkání se účastní rodiče, kteří se chtějí podělit o své zkušenosti s ostatními, navázat nové kontakty či vyslechnout přednášky odborníků, jejichž vědomosti jim mohou být užitečné

· kurzy a školení pro rodiče a odborníky

Kontakt: CAAK, Tyršova 13, 12000 Praha 2, tel/fax: 02-22519926, tel. 02-22518280, E-mail: caak@braillnet.cz

 

Zdroj: CAAK

 
Materiály na serveru Dobromysl.cz jsou pouze obecného informačního a vzdělávacího charakteru.
Jejich případné využití je třeba vždy konzultovat s lékařem a je ve vaší plné odpovědnosti.
Tento server byl vytvořen za finančního přispění Evropských strukturálních fondů.
Názory zde prezentované vyjadřují postoje dodavatelů obsahu, a proto nemohou být v žádném případě považovány za oficiální postoj Evropské unie.
Dobromysl.cz, ISSN 1214-2107, Copyright (c) 2002 - 2013
MÁME OTEVŘENO? o.s. a dodavatelé obsahu
příspěvky, dotazy, spolupráce: redakce@dobromysl.cz